„Zvrchovanú potrebu ľudstva predstavuje spolupráca a vzájomná pomoc.“ – ‘Abdu’l‑Bahá

Jednotlivec a spoločnosť

Dnes žijeme v jedinečnom historickom období. Ľudstvo za sebou zanecháva detstvo a blíži sa k svojej kolektívnej dospelosti. Potreba nového porozumenia vzťahov medzi jednotlivcom, spoločenstvom a inštitúciami spoločnosti je preto stále čoraz naliehavejšia.

Treba uznať, že títo traja hlavní protagonisti rozvíjajúcej sa civilizácie sú od seba vzájomne závislí. Staré modely prinášajúce spory, ako napríklad inštitúcie vyžadujúce podriadenosť a jednotlivci dožadujúci sa slobody, treba nahradiť hlbšími koncepciami vzájomne sa doplňujúcich úloh, ktoré každý z týchto protagonistov zohráva pri budovaní lepšieho sveta.

Prijatie skutočnosti, že jednotlivec, spoločenstvo a inštitúcie spoločnosti sú tými, ktorí budujú civilizáciu, spolu s náležitým konaním otvára obrovské možnosti pre ľudské šťastie a umožňuje vytvárať prostredia, kde sa odhaľujú skutočné schopnosti ľudského ducha.


„Všetci ľudia boli stvorení, aby napomáhali neustále sa rozvíjajúcej civilizácii.“ Bahá’u’lláh