Nepoznateľný Boh

Boh, Stvoriteľ vesmíru, je Vševediaci, nadovšetko Milujúci a nadovšetko Milosrdný. Presne tak, ako slnko svieti na celý svet, svieti svetlo Božie na celé stvorenie. „Rovnako, ako slnko dáva život a teplo všetkým živým bytostiam, tak Slnce Pravdy svieti na všetky duše, napĺňa ich ohňom božskej lásky a chápania.“ 1

Smrteľná myseľ nikdy plne nepochopí podstatu Boha. To, čo je stvorené, nikdy nedokáže pochopiť alebo opísať svojho stvoriteľa. Napríklad stôl neporozumie tomu, kto je stolár, ktorý ho stvoril, aj keď stolárove zručnosti a vlastnosti sa v jeho diele odrážajú.

Nech už je náš koncept Boha akokoľvek široký alebo nápaditý, vždy bude nutne oklieštený obmedzeniami ľudskej mysle. „To, čo si predstavujeme, nie je skutočnosť Boha. On, Nepoznateľný, Ten, koho nemožno mysľou pochopiť, je nesmierne vzdialený tým najvyšším ľudským predstavám.“ 2

Prírodná ríša, ktorá je postavená nižšie, nedokáže chápať vyššiu úroveň existencie. Nerast si nedokáže predstaviť schopnosť rastu, ktorá je daná rastline. Strom nedokáže pochopiť schopnosti živočícha, akými sú zrak, sluch, čuch alebo pohyb. A zviera nikdy nedosiahne vedomie, ktorým sa od neho odlišuje človek. Rovnako tak ľudská myseľ nebude nikdy schopná plne pochopiť fungovanie duchovného kráľovstva. „Nižšie ríše nedokážu pochopiť nič, čo je vyššie. Ako by potom bolo možné, aby stvorená bytosť, človek, mohol pochopiť nadovšetko mocného Stvoriteľa všetkého?“ 3

Hoci pravá podstata Boha bude vždy prevyšovať naše chápanie, zmyslom nášho života je milovať Ho a približovať sa k Nemu. „Vdýchol som do teba dych Svojho vlastného Ducha, aby si Ma mohol milovať.“ 4

Prejavy Božie, zakladatelia veľkých svetových náboženstiev, ktorí k nám v priebehu histórie postupne prichádzali, nás učia o veciach, ktoré o nepoznateľnom Bohu môžeme pochopiť. Ich učenie formovalo našu vieru v Boha a cesty, ktorými sa k Nemu môžeme dostať.

Bahá’u’lláh, najnedávneší z Božích Prejavov, nás učí, že známky Božej existencie sú všade: „Všetko stvorené v celom vesmíre je len dvercami k Jeho poznaniu, znamením Jeho mocnárstva, zjavením Jeho mien, symbolom Jeho majestátnosti, známkou Jeho moci, prostriedkom prijatia na Jeho priamu cestu…“ 5 Nádhera, bohatstvo a rozmanitosť prírodného sveta sú preto prejavom vlastností Boha. „Ak chceme nadviazať kontakt s Božou skutočnosťou, môžeme to urobiť tak, že poznávame jej javy, vlastnosti a známky, ktoré sú všade v celom vesmíre.“ 6

Všetko stvorené je obdarené schopnosťou odrážať určité Božie vlastnosti. Avšak ľudským bytostiam je udelená schopnosť prejavovať všetky Jeho vlastnosti. „Si Mojou lampou a v tebe je Moje svetlo. Z neho získaj žiarivosť a nehľadaj nikoho iného než Mňa.“ 7

Učenie Prejavov Božích nám pomáha poznať a uctievať Boha tým, že nám poskytuje nespočetné opisy duchovných vlastností, ktoré si musíme rozvíjať – napríklad múdrosť a spravodlivosť, pravdovravnosť a zdvorilosť, vernosť a súcit. Tieto vlastnosti si rozvíjame vtedy, keď rozmýšľame a konáme v súlade so svetlom božkého vedenia. ‘Abdu’l-Bahá napísal: „Viera znamená po prvé vedomé poznanie a po druhé vykonávanie dobrých skutkov.“ 8

  1. ‘Abdu’l-Bahá, Pařížské promluvy 

  2. ‘Abdu’l-Bahá, Pařížské promluvy 

  3. ‘Abdu’l-Bahá, Pařížské promluvy 

  4. Bahá’u’lláh, Skryté slová, z arabčiny, č.19 

  5. Bahá’u’lláh, Výber z Bahá’u’lláhových spisov, LXXXII 

  6. ‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal peace 

  7. Bahá’u’lláh, Skyré slová, z arabčiny, č. 11 

  8. ‘Abdu’l-Bahá, Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, zv. 3. str. 549