Rodinný život

Ak budete pozorovať bahájske spoločenstvo, pomerne rýchlo si uvedomíte, že sa v ňom kladie veľký dôraz na rodinný život a výchovu detí. Rodina predstavuje pre bahájske spoločenstvo jadro ľudskej spoločnosti, priestor, v ktorom sa rozvíjajú chvályhodné morálne zásady a schopnosti dôležité pre zlepšenie spoločnosti. Spoločenstvo si uvedomuje, že zvyky a vzorce správania, ktoré sa vytvárajú v rodine, sa prenášajú na pracovisko, do miestneho spoločenstva, do sociálneho a politického života krajiny a do arény medzinárodných vzťahov.

Baháji sa preto snažia posilňovať duchovné putá, ktoré spájajú rodinu. Každý člen bahájskeho spoločenstva sa snaží prispievať k udržiavaniu dynamiky rodinného života, ktorý uznáva rovnoprávnosť pohlaví, kultivuje láskyplný a rešpektujúci vzťah medzi rodičmi a deťmi a podporuje uplatňovanie princípu konzultácie a harmónie pri rozhodovaní.

Bahájske rodiny sa snažia rozvíjať lásku ku všetkým ľuďom, toleranciu voči rozdielnostiam, prenikavý zmysel pre spravodlivosť a empatiu k ostatným ľuďom. Vynakladajú veľké úsilie na to, aby vychovávali deti, ktoré chápu jednotu ľudského rodu, považujú každú dušu za rovnocennú ľudskú bytosť, nehľadiac na jej náboženský pôvod, etnicitu alebo akúkoľvek inú príslušnosť. Jednajú tak v súlade s Bahá’u’lláhovou výzvou, aby sme jeden druhého považovali za „ovocie jedného stromu a listy jednej vetvy“. Treba sa svedomito vyhýbať tomu, aby sa objavovala mentalita „my a tí druhí“ – škodlivý postoj, ktorý sa môže objaviť, ak sa príliš veľký dôraz kladie na blahobyt vlastnej rodiny, pričom sa potreby a záujmy druhých ignorujú. Pretože v konečnom dôsledku nemožno dovoliť, aby rodinné záujmy oslabili v človeku oddanosť pre spravodlivosť a súcit voči všetkým.

V prostredí tak mnohorakých kultúr a tradícií nie je ľahkou úlohou viesť taký rodinný život, ako ho opisuje bahájske učenie, najmä v súčasnosti, keď sa morálny úpadok prejavuje okrem iného aj narúšaním rodinných pút. Na celom svete, v mestách aj na dedinách, využívajú bahájske inštitúcie všetky možné dostupné prostriedky na to, aby pomáhali pri posilňovaní rodinného života – robia kurzy a konferencie, organizujú letné a zimné školy, ponúkajú rady a odporúčania, keď nastanú ťažkosti.

Bahájske spoločenstvá sa už mnoho rokov vyznačujú tým, že usporadúvajú letné a zimné školy. Ľudia, ktorí sa ich zúčastnia, tam majú príležitosť študovať bahájske spisy a snažia sa dôkladnejšie rozumieť ich významu. Okrem toho môžu rodiny počas týchto sezónnych škôl tráviť spoločný čas v radostnej atmosfére, užitočnej pre učenie a posilňovanie duchovných pút. Môžete si pozrieť fotografie z bahájskych letných a zimných škôl, zo začiatku 20. storočia až po súčasnosť.

Letné školy z celého sveta

Niekoľko letných a zimných škôl z rozličných období a častí sveta, v smere hodinových ručiek z vrchu: letná škola v Spojených štátoch amerických, 1928, účastníci každoročného hudobného festivalu v Demokratickej republike Kongo v roku 2009, bahájska letná škola v Grónsku, 1991, účastníci letnej bahájskej školy na Slovensku, 2004, bahájska letná škola v Namíbii, 1983.