SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

Október 2019

Všetkým, ktorí si prišli uctiť Zvestovateľa nového Úsvitu

Drahomilovaní priatelia,

uvažujte spolu s nami. Vždy, keď sa vo svete objaví božský Učiteľ, Osobnosť, ktorej učenie má v nasledujúcich storočiach formovať ľudské myslenie a konanie – čo by sme v takej otriasajúcej a dramatickej chvíli očakávali?

Podľa záznamov vo svätých textoch veľkých svetových náboženstiev je príchod každého takého Učiteľa kľúčovou udalosťou, ktorá poháňa vývoj civilizácie. Duchovný impulz, ktorý každý z nich v dejinách priniesol, umožnil rozšíriť okruh ľudskej spolupráce z klanu na kmeň, mestský štát a národ. Všetci títo veľkí Učitelia prisľúbili, že sa objaví ďalšia božská Postava, ktorej príchod treba očakávať a ktorej vplyv zreformuje svet. Niet divu, že príchod Bába, ktorého narodeniu pred dvesto rokmi teraz vzdávame hold, vytvoril jedinečný kvas v krajine, v ktorej sa narodil. Okamih Jeho príchodu, rovnako ako príchodu všetkých takýchto Postáv, urýchlil uvoľňovanie mocných duchovných síl – avšak žiadna viditeľná udalosť ho nesprevádzala. Namiesto toho sa vo večerných hodinách v skromnom perzskom príbytku uskutočnil rozhovor medzi študentom náboženstva a jeho mladým Hostiteľom, počas ktorého tento Hostiteľ odhalil, že On je tým Prísľúbeným, božským Učiteľom, ktorého Jeho hosť hľadal. „Pozri sa pozorne,“ poznamenal, „Môže tou Osobou, ktorú máš na mysli… byť niekto iný než Ja?“ My tvrdíme, že práve príchod tohto Mladíka, Bába, po tisícke rokov opäť osvietil božským vedením ľudský svet.

Týmto okamihom sa všetko začalo. Z Bábovho pera hojne plynuli spisy, v ktorých odhaľoval pravdu, rozptyľoval povery rozšírené počas Jeho života, nabádal ľudí, aby rozpoznali hodnotu tohto obdobia, ostro kritizoval pokrytectvo ich vodcov a povolával svet k vznešenému štandardu správania. „Ó národy zeme!“ deklaruje v jednej zo Svojich hlavných kníh, „Vskutku, žiarivé Svetlo Božie sa objavilo medzi vami…, aby ste mohli byť správne vedení k spôsobom, ktoré prinesú mier, a aby ste vďaka Božiemu zvoleniu vykročili z temnoty do svetla a na túto ďalekosiahlu cestu pravdy.“ Jeho vplyv sa rozšíril za hranice Perzie extrémne rýchlo. Pozorovatelia žasli nad rýchlym nárastom počtu Jeho nasledovníkov a nad ich skutkami neprekonateľnej odvahy a zbožnosti. Príbehy z Bábovho života, o jeho bleskovom priebehu a tragickom zakončení, podnietili zvedavé duše, aby cestovali do Perzie a túto vec ďalej skúmali, a stali sa inšpiráciou pre škálu umeleckých vyjadrení, ktoré vznikli na Jeho počesť.

Žiarivosť Jeho svetla sa javí byť ešte oslňujúcejšia, keď ju porovnáme s temnotou spoločenského prostredia, z ktorého Báb vyšiel. Perzia bola v 19. storočí vzdialená časom svojej slávy a závideniahodnej civilizácie, ktorú mala v očiach sveta. Teraz v nej prevládala nevedomosť a nezmyselné dogmy, ktoré nikto nespochybňoval. Nerovnosť bola poháňaná bezuzdnou skazenosťou a náboženstvo, základ predošlého blahobytu Perzie, sa stalo telom bez ducha, ktorý by ho oživoval. S každým uplynuvším rokom ponúkala masám ľudí, ktoré ovládala, len rozčarovanie a beznádej. Útlak bol všadeprítomný. A potom prišiel Báb ako jarná búrka, aby prečistil a vykorenil vyschnuté a zastarané zvyky spurnej doby a zmyl zatemňujúci prach z očí zaslepených preludom. Báb mal však na zreteli neobyčajný cieľ. Snažil sa ľudí pripraviť na bezprostredný príchod Bahá’u’lláha – druhé z dvojice Žiarivých svetiel, ktoré boli predurčené k tomu, aby priniesli svetu nové svetlo. Toto bola téma, ktorej sa najvytrvalejšie venoval. „Keď nad horizontom večnosti oslnivo zažiari Bahova dennica“, nabádal Svojich nasledovníkov, „patrí sa vám, aby ste predstúpili pred Jeho trón.“

Báb, a Bahá’u’lláh s ešte väčšou veľkoleposťou, osvietili spoločnosť a dobu ponorenú do temnoty. Započali novú etapu v spoločenskom vývoji: etapu zjednotenia celej ľudskej rodiny. Duchovné energie uvoľnené do sveta naplnili novým životom každú oblasť úsilia, výsledky ktorého sú viditeľné v premene, ktorá nastala. Materiálna civilizácia nesmierne pokročila, vo vede a technológiách nastali ohromujúce prelomy, brány zozbieraných poznatkov ľudstva boli mihnutím oka otvorené. A začali byť všeobecne prijímané princípy, ktoré Bahá’u’lláh stanovil pre pozdvihnutie a pokrok spoločnosti a pre končiace systémy nadvlády a exklúzie. Zamyslite sa nad Jeho učením, že ľudstvo je jedným národom, že ženy a muži sú si rovní, že vzdelanie musí byť všeobecne dostupné, že racionálne skúmanie pravdy musí prevládnuť nad vymyslenými teóriami a predsudkami. Veľká časť ľudí všetkých národov vo svete teraz s týmito fundamentálnymi hodnotami súhlasí.

Avšak v spoločnosti znovu ožívajú aj argumenty proti týmto hodnotám, ktoré sa kedysi obmedzovali len na okraj serióznych myšlienkových prúdov. Je to pripomienka toho, že ideály si vyžadujú silu duchovného záväzku, ktorý ich spevní. Jednou vecou je prijať niečo ako princíp. Avšak niečo celkom iné je stotožniť sa s ním celým svojím srdcom, a ešte ťažšie je pretvoriť spoločnosť tak, aby bol tento princíp kolektívne vyjadrený. Toto je cieľom spoločenstiev vznikajúcich po celej zemeguli, ktoré sú utvárané na základe Bahá’u’lláhovho učenia. Tieto spoločenstvá sa snažia zameriavať svetlo tohto učenia na chronické problémy, ktoré sužujú spoločnosť vôkol nich: vytvárajú programy praktickej činnosti založenej na duchovných zásadách. Tieto spoločenstvá sa za všetkých okolností zasadzujú za vzdelávanie dievčat aj chlapcov, podporujú rozšírený koncept uctievania, ktorý zahŕňa prácu vykonávanú v duchu služby. Ako neustály tok motivácie im neslúžia osobné záujmy, ale duchovné ciele, ktoré vštepujú odhodlanie podporovať premenu jednotlivca a spoločnosti. Snažia sa prinášať duchovný, spoločenský a materiálny pokrok zároveň. A predovšetkým sú to spoločenstvá, ktoré sa definujú svojím záväzkom k jednote ľudstva. Cenia si bohatú rozmanitosť všetkých národov sveta a identita človeka ako príslušníka ľudského rodu má prednosť pred všetkými inými identitami a spojeniami. Zasadzujú sa za potrebu globálneho povedomia, ktoré vychádza zo spoločného záujmu o blahobyt ľudstva, a ľudí všetkých národov zeme vnímajú ako bratov a sestry. Bahá’u’lláhovi nasledovníci, ktorí sa neuspokojujú len s tým, že patria k takémuto spoločenstvu, neustále vyvíjajú snahu pozývať podobne zmýšľajúce duše, aby sa k nimi pripojili, keď sa učia uplatňovať Jeho učenie v praxi.

Tu sa dostávame k jadru nášho prípadu. Otázka, ktorá pred nami stojí, je zložitá a žiada si nestrannosť. Existuje mnoho vznešených a obdivuhodných vecí vo svete, ktoré vznikli z určitého uhla pohľadu a každá z nich je svojím spôsobom záslužná. Je Bahá’u’lláhova vec len jednou z nich? Alebo je univerzálna, zosobňujúca tie najvyššie ideály celého ľudstva? Napokon, vec, ktorá má byť žriedlom trvalej spravodlivosti a mieru, nielen pre jednu krajinu či národ, musí byť nevyčerpateľná, musí mať nebeskú životaschopnosť, ktorá jej umožňuje prekonávať všetky obmedzenia a pojať každú stránku ľudského sveta. A nakoniec, musí mať moc meniť srdce človeka. Skúmajme teda pozorne rovnako ako Bábov hosť. Nemá Bahá’u’lláhova vec práve tieto atribúty?

Ak je Bahá’u’lláhovo učenie to, čo umožní ľudstvu napredovať k najvyšším stupňom jednoty, potom musí človek v duši hľadať tú správnu odozvu naň. Zástupy, ktoré rozpoznali Bába, boli povolané k hrdinstvu, a ich veľkolepá odozva je zaznamenaná v dejinách. Nech každý človek, ktorý vníma stav tohto sveta a pretrvávajúce zlo, ktoré deformuje život jeho obyvateľov, načúva Bahá’u’lláhovmu volaniu k nesebeckej a neochvejnej službe – hrdinstvu pre súčasný vek. Čo iné zachráni svet než snahy nespočetného množstva duší, ktorých hlavným a dominujúcim záujmom je blaho ľudstva?

[podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]