SVETOVÝ DOM SPRAVODLIVOSTI

30. decembra 2021

Konferencii kontinentálnych zborov poradcov

Drahomilovaní priatelia!

 1. V tohtoročnom riḍvánovom posolstve sme opísali, ako bahájsky svet v priebehu štvrťstoročia prešiel transformáciou, vďaka ktorej získal takú schopnosť učiť sa, rásť a slúžiť ľudstvu, o ktorej sme ani nesnívali. Avšak nech sú úspechy tohto obdobia akékoľvek žiarivé, to, čo bude nasledovať, ich musí zatieniť. Bahájske spoločenstvo bude musieť do konca novej série plánov, ktorá sa práve začala, nadobudnúť také schopnosti, ktoré si v súčasnosti sotva dokážeme predstaviť. V nasledujúcich dňoch sa počas rozpráv budete zaoberať tým, čo je potrebné na vybudovanie takéhoto veľmi posilneného spoločenstva.

 2. Bahá’u’lláh hovorí, že „zámer, pre ktorý smrteľníci z úplnej ničoty vstúpili do ríše bytia, je ten, aby mohli pracovať na zlepšení sveta a žili spolu v zhode a súlade.“ Zjavil učenie, ktoré to umožňuje. Budovanie spoločnosti, ktorá sa vedome dlhodobo usiluje napĺňať tento kolektívny zámer, je práca nielen tejto generácie, ale mnohých budúcich generácií, a Bahá’u’lláhovi nasledovníci vítajú všetkých, ktorí sa spolu s nimi zapoja do tohto snaženia. Znamená to učiť sa, ako budovať spoločenstvá prekypujúce životom a orientované smerom k okolitej spoločnosti. Znamená to, že tieto spoločenstvá sa učia, ako prinášať duchovný a materiálny pokrok. Znamená to učiť sa, ako prispievať k rozpravám, ktoré ovplyvňujú smerovanie tohto pokroku. Prirodzene, tieto oblasti snaženia sú už známe. Ak sa na ne pozrieme z jednej perspektívy, zdajú sa byť dosť odlišné, každá má svoje vlastné charakteristiky a požiadavky. Avšak všetky predstavujú spôsob, ako prebudiť energiu ukrytú v ľudskej duši a zamerať ju na zlepšenie spoločnosti. Spolu sú prostriedkami na uvoľnenie toho, čo strážca opísal ako „silu viery budovať spoločnosť“. Táto neodmysliteľná sila, ktorú má Bahá’u’lláhova vec, je zjavná už aj v počiatočných snahách bahájskeho spoločenstva, ktoré sa učí slúžiť ľudstvu a šíriť slovo Božie. A hoci svetová spoločnosť predvídaná v tomto zjavení je samozrejme ešte veľmi vzdialená, je veľké množstvo spoločenstiev, ktoré sa zanietene snažia učiť, ako Jeho učenie uplatňovať vo svojej spoločenskej realite. Ako len nesmierne sú požehnané tie duše, ktoré si uvedomujú veľkoleposť tohto dňa a význam svojich skutkov, a snažia sa o vznik spoločnosti utváranej podľa božského učenia!

 3. Séria globálnych plánov, ktorá sa začala na Riḍván, bude trvať plných dvadsaťpäť rokov. Archu Veci vovedie do tretieho storočia bahájskeho letopočtu a zavŕši sa na Riḍván 2046. Počas tohto obdobia bude bahájsky svet sústredený na jediný cieľ: uvoľniť silu viery budovať spoločnosť do stále väčšej miery. Sledovanie tohto celkového cieľu bude vyžadovať, aby sa ešte zvýšila kapacita jednotlivca, miestneho spoločenstva a inštitúcií viery. Každý z týchto troch stálych protagonistov plánu zohráva svoju vlastnú úlohu a každý z nich má schopnosti a vlastnosti, ktoré treba rozvíjať. Avšak ani jeden z nich nedokáže prejaviť svoj plný potenciál len sám o sebe. Ich sily sa dokážu skombinovať a znásobiť iba vďaka posilňovaniu ich dynamických vzájomných vzťahov. ‘Abdu’l-Bahá vysvetľuje, že čím viac ľudia spolupracujú a pomáhajú si navzájom, „tým viac sa bude ľudská spoločnosť rozvíjať a prosperovať“. V rámci viery tento princíp rozlišuje a utvára vzájomné interakcie jednotlivca, inštitúcií a spoločenstiev, a poskytuje telu Veci morálnu silu a duchovné zdravie.

 4. Zapálené duše, ktoré boli vychované procesmi plánu, sa snažia ešte hlbšie chápať Bahá’u’lláhovo učenie – „zvrchovaný liek na každú nemoc“, a aplikovať ho na potreby svojej spoločnosti. Sú oddaní prosperite všetkých, uvedomujúc si, že blaho jednotlivcov záleží od blaha celej spoločnosti. Sú lojálnymi občanmi, ktorí sa vyhýbajú straníctvu a boju o svetskú moc. Namiesto toho sa zameriavajú na prekonávanie rozdielov, zosúlaďovanie perspektív a podporovanie využitia konzultácie počas prijímania rozhodnutí. Zdôrazňujú cnosti a postoje, akými sú dôveryhodnosť, spolupráca a znášanlivosť, ktoré predstavujú stavebné kamene stabilného spoločenského poriadku. Zastávajú názor, že racionalita a veda sú nevyhnutné pre ľudský pokrok. Hája toleranciu a pochopenie a, majúc na pamäti v prvom rade neodmysliteľnú jednotu ľudstva, považujú každého človeka za potenciálneho partnera, s ktorým môžu spolupracovať, a usilujú sa posilniť priateľské pocity aj medzi skupinami, ktoré by sa na základe tradícií inak voči sebe správali nepriateľsky. Sú si vedomí toho, ako okolo nich pôsobia sily materializmu, a oči majú doširoka otvorené voči mnohým prejavom nespravodlivosti pretrvávajúcej vo svete, avšak zároveň rovnako jasne vidia tvorivú silu jednoty a ľudský zmysel pre altruizmus. Vnímajú silu skutočného náboženstva premieňať srdcia a prekonávať nedôveru. A tak s dôverou v to, čo prinesie budúcnosť, pracujú na zveľaďovaní podmienok potrebných na vytvorenie pokroku. Štedro sa delia o svoje názory s druhými, pričom rešpektujú slobodu svedomia každej duše, a nikomu nevnucujú svoje vlastné normy. A hoci sa nebudú tváriť, že našli všetky odpovede, je im jasné, čo sa naučili a čo sa ešte musia naučiť. Ich úsilie pokročilo k striedavému rytmu činnosti a hodnotenia. Nezdary ich nevyvedú z miery. Na miestach, kde rastúce počty ľudí pomáhajú budovať spoločenstvá takéhoto charakteru, sa stáva stále viac zreteľnou sila Veci premieňať ich sociálny, ako aj vnútorný život. Sme si istí, že úprimná snaha o dosiahnutie ústredného cieľu plánu povedie k tomu, že vznikne mnoho, mnoho takýchto spoločenstiev.

Pohyb zoskupení

 1. Mocnejšie vyjadrenie sily viery budovať spoločnosť, ktorú viera má, vyžaduje v prvom rade ešte väčší pokrok v procese vstupu zástupov do viery v každej časti sveta. V zásade duchovné počiny, ktoré rozširujú svetlo zjavenia do ešte väčšej šírky a zakoreňujú Jeho vieru ešte hlbšie do pôdy spoločnosti, majú merateľné výsledky: počet zoskupení, kde sa započal program rastu a stupeň intenzity, ktorý sa dosiahol. Teraz existujú prostriedky pre rýchly pokrok vo vzťahu k obom meradlám. Cieľ, ku splneniu ktorého musí spoločenstvo Najväčšieho mena ašpirovať počas súčasnej série globálnych plánov, je ustanoviť intenzívne programy rastu vo všetkých zoskupeniach na svete. Tento veľkolepý cieľ v sebe zahŕňa rozšírenie a zintenzívnenie činnosti v miere doteraz nevídanej. Veľmi rýchly posun smerom k tomuto cieľu treba dosiahnuť v priebehu Deväťročného plánu.

 2. Žiadame Vás, aby ste v prípravnom kroku pomohli Vašim národným duchovným radám a regionálnym bahájskym radám určiť, či by nebolo treba nejako prispôsobiť schémy rozdelenia ich území do zoskupení. Ako viete, zoskupenie definuje územie, kde je možné stimulovať aktivity plánu zvládnuteľným a udržateľným spôsobom. Za posledných dvadsaťjeden rokov sme sa naučili mnoho ohľadom veľkosti zoskupenia, ktoré je „zvládnuteľné” v rozličných kontextoch a v rozličných častiach sveta. V niektorých krajinách sa už začalo premýšľať nad úpravami, vyvolanými v dôsledku rastu. V mnohých prípadoch toto prehodnotenie nepovedie k žiadnej zmene, no v niektorých prípadoch bude výsledkom rozdelenie zoskupenia alebo zmenšenie jeho veľkosti, a príležitostne možno zoskupenie aj zväčšiť. Oblasti, ktoré sú riedko osídlené následkom prírodného povrchu, možno vyňať zo schémy zoskupení. Samozrejme, všetci veriaci žijúci v takýchto oblastiach môžu prijať toľko prvkov z rámca činnosti, koľko sa dá aplikovať v ich podmienkach.

 3. Pohyb zoskupení nepretržitým vývojom zostane základným modelom pre rozmach a konsolidáciu spoločenstva. Črty cesty rozvoja, ktoré treba nasledovať, a najmä prvý, druhý a tretí míľnik, ktoré značia pokrok na ceste, sú už priateľom veľmi dobre známe z predchádzajúcich posolstiev a z ich vlastnej skúsenosti, a necítime potrebu duplikovať to, čo sme už napísali. Očakávame, že do ukončenia Ročného plánu budú fungovať programy rastu vo viac ako 6 000 zoskupeniach, že v takmer 5 000 z nich už bude dosiahnutý druhý míľnik, a že v 1 300 z nich pokročia priatelia ešte ďalej. Tieto čísla musia počas nadchádzajúcich deviatich rokov značne narásť. Akonáhle sa rozhodne o prípadných úpravách schémy zoskupení v každej krajine, žiadame Vás, aby ste vypracovali s národnými radami a regionálnymi radami odhad počtu zoskupení, kde možno počas plánu pokročiť za prvý, druhý a tretí míľnik. Treba mať na mysli, že pôjde len o predbežné odhady. Neskôr ich bude možné upresňovať podľa potreby a netreba ich do hĺbky prepracovávať. Žiadame Vás, aby ste takto stanovené odhady zaslali do Svetového bahájskeho centra do Naw-rúzu. Počas Riḍvánu tak budeme môcť stanoviť celkové kolektívne ciele bahájskeho sveta pre Deväťročný plán.

 4. Sme si vedomí toho, že v niektorých oblastiach a krajinách ostáva viera stále v ranom štádiu rozvoja a treba naliehavo zaistiť, aby to, čo sa bahájsky svet naučil o zrýchlenom procese rastu, prinieslo prospech aj týmto miestam. Zreteľným sa stal dôležitý poznatok, že zoskupenie, v ktorom sa dosiahol tretí míľnik, prináša svojej oblasti nesmiernu hodnotu. Akonáhle si priatelia v danom zoskupení rozvinú škálu schopností, ktoré takýto pokrok v sebe zahŕňa, a sú zabezpečené prostriedky potrebné na rozširovanie poznatkov a zdieľanie skúseností týkajúcich sa úsilia budovať spoločenstvo, potom môže dôjsť k svižnému zrýchleniu práce na rozmachu a konsolidácii v okolitých zoskupeniach. Keď máme toto na mysli, stáva sa úplne nevyhnutným, aby počas Deväťročného plánu proces rastu dosiahol túto úroveň intenzity minimálne v jednom zoskupení v každej krajine a v každom regióne. Toto predstavuje jeden z hlavných cieľov plánu a bude to vyžadovať sústredené úsilie mnohých oddaných duší. Aby sa toto mohlo uskutočniť, Medzinárodné centrum pre učenie viery je pripravené spolupracovať s Vami na implementácii potrebných stratégií. Na prvom mieste pôjde o vyslanie tímov medzinárodných a domácich priekopníkov, ktorí sú oboznámení s rámcom pre činnosť a sú pripravení venovať značné množstvo času a energie niekoľkoročnej službe Veci. Budete musieť zdôrazniť národným duchovným radám a regionálnym bahájskym radám, že je naliehavé povzbudiť veriacich, ktorí, kráčajúc v šľapajach toľkých hrdinských duší z minulosti, dokážu povstať a zaistiť, aby svetlo viery jasne žiarilo na každom území. Máme na mysli najmä tie krajiny, regióny a zoskupenia, kde sa nazhromaždilo dostatok sily a skúseností na to, aby mohli podnietiť tok priekopníkov do miest, kde je pomoc potrebná, a podporiť ich inými prostriedkami. Tento tok podpory je ďalším zo spôsobov, akým sa v systematickej činnosti prejavuje duch spolupráce a vzájomnej pomoci, tak podstatný pre pokrok.
 5. To, čo sa dosiahlo počas predchádzajúcej série plánov, najmä počas posledného Päťročného plánu, by nebolo možné bez obrovského pokroku na poli učenia viery. Dôležitý rozmer tejto práce je schopnosť rozprávať sa o duchovných témach, schopnosť, ktorou sme sa zaoberali v našom posolstve adresovanom Vašej konferencii v roku 2015, v ktorom sme opísali, ako ju rozvíjať vďaka účasti na kurzoch inštitútu a pomocou získavania praktických skúseností. Je očividné, že model činnosti, ktorý sa rozvíja na základnej úrovni, otvára rozličné prostredia, v ktorých sa vnímavé duše – niekedy celé rodiny alebo skupiny rovesníkov – môžu zapojiť do zmysluplných rozhovorov, ktoré prebúdzajú záujem o víziu bahájskej viery a Bahá’u’lláha. Časom sa mnohé takéto duše začínajú stotožňovať s bahájskym spoločenstvom, obzvlášť vtedy, keď získajú sebadôveru podieľať sa na živote spoločenstva tým, že slúžia. Samozrejme, spoločenstvo víta akýkoľvek stupeň spojenia, ktoré je jednotlivec ochotný udržiavať, či už vo väčšej alebo menšej miere. Avšak uznať Bahá’u’lláha za Prejav Boží a prijať výsady a úlohy, ktoré sú jedinečne spojené s členstvom v bahájskom spoločenstve, to je jedinečný okamih v duchovnom rozvoji človeka, úplne odlišný od bežného zapájania sa do bahájskych aktivít alebo od vyslovenia podpory bahájskym princípom. Skúsenosť ukázala, že prostredie vytvorené úsilím budovať spoločenstvo v určitej lokalite, umožňuje relatívne ľahko urobiť tento krok každému, kto si tak želá. Všade, kde takéto snahy prebiehajú, je dôležité, aby si priatelia stále uvedomovali, že dvere viery sú doširoka otvorené a môžu povzbudzovať tých, ktorí stoja na ich prahu. A v oblastiach, kde sú tieto snahy už nejaký čas dobre zavedené, mnohí veriaci zisťujú, že životaschopný, rozširujúci sa model činnosti môže prirodzene viesť k tomu, že rodiny, skupiny priateľov, či dokonca zoskupenia domácností, sú pripravené prijať Vec. Pretože v prostrediach, kde je možné otvorene a inkluzívne diskutovať o možnosti pridať sa ku spoločenstvu, a najmä tam, kde ľudí spája pocit kolektívnej identity, tam sa môžu takéto duše cítiť oveľa odvážnejšie urobiť tento krok spoločne. Bahájske inštitúcie, obzvlášť miestne duchovné rady, si musia osvojiť spôsob myslenia, ktorý umožní takýto rozvoj a zaistí, aby boli odstránené akékoľvek prekážky.

 6. Žiadame Vás a Vašich členov pomocného zboru, aby ste pomáhali veriacim pravidelne uvažovať o účinných spôsoboch učenia viery vo svojom okolí a rozdúchavať vo svojich srdciach vášeň pre učenie viery, ktoré pritiahne utvrdenia z božského Kráľovstva. Duše, ktorým sa dostalo požehnania veriť, majú prirodzenú túžbu podeliť sa o tento dar v rozhovoroch s príbuznými, priateľmi, spolupracovníkmi, a aj s tými ľuďmi, ktorých doteraz nestretli, vyhľadávajúc načúvajúce ucho na každom mieste a v každom okamihu. V rozličných prostrediach a za rozličných okolností sú vhodné rozličné prístupy, a priatelia by sa mali zapájať do pokračujúceho procesu učenia sa o tom, čo je v mieste, kde žijú, najúčinnejšie.

Učenie sa od najpokročilejších zoskupení

 1. Pred šiestimi rokmi sme Vám tiež opísali charakteristické črty zoskupenia, v ktorom priatelia počas nepretržitého rastu prekročili tretí míľnik. Dostať sa až takto ďaleko vyžaduje intenzívnu činnosť v špecifických susedstvách alebo dedinách, ale aj to, aby väčšina veriacich žijúcich v celom zoskupení vynakladala koordinované úsilie, inými slovami, je potrebné, aby narastal duch všeobecnej účasti na práci v spoločenstve. V praxi to znamená mobilizáciu značného počtu bahájov, ktorí tvorivo a inteligentne uplatňujú rámec plánu činnosti v realite svojich vlastných podmienok, kdekoľvek v zoskupení žijú. Znamená to, že rodiny a jednotliví veriaci pracujú spoločne a vedome sa rozhodujú o tom, že chcú byť súčasťou rozširujúceho sa jadra priateľov. Takého skupiny priateľov začínajú rozširovať okruh účasti na svojich aktivitách tým, že sa zapájajú do sociálnych kruhov, ku ktorým patria a aké vznikajú na miestach, kde baháji pracujú, študujú, v miestnej škole alebo v spoločenskom prostredí iného druhu, a tým, že sprevádzajú ostatných, ktorí povstanú, aby slúžili spoločne s nimi. Toto úsilie má obrovskú hodnotu. Dokonca, aj keď sa v zoskupení nachádza niekoľko rozkvitajúcich centier s intenzívnou aktivitou, úsilie, ktoré sa vynakladá vo zvyšnej časti zoskupenia, môže stále predstavovať veľkú časť prebiehajúcej aktivity. V súvislosti s tým oceňujeme kroky, ktoré sa podnikajú v niektorých zoskupeniach s cieľom systematicky osloviť špecifickú populáciu, ktorá je vnímavá voči viere, no je v zoskupení rozptýlená. Toto možno považovať za špecializovanú formu budovania spoločenstva a za takú, ktorá sa ukazuje byť veľmi sľubná. Počas toho, ako sa účasť na práci na pláne vo všetkých svojich formách zvyšuje, vzniká mnoho príležitostí na to, aby sa priatelia vzájomne učili zo svojich skúseností a roznecovali radosť z učenia.

 2. Samozrejme, v posledných rokoch sa práci vo vnímavých susedstvách venovala mimoriadna pozornosť. Keďže obyvatelia takýchto lokalít sa začínajú zúčastňovať bahájskych aktivít vo veľkých počtoch, treba viac dbať na koordináciu, aby sa zvládla komplexnosť, ktorú tieto situácie prirodzene prinášajú. V každom centre intenzívnej aktivity vznikajú systémy spolupráce medzi skupinami rodín, ktoré medzi sebou organizujú aktivity budovania spoločenstva s cieľom rozšíriť ich do mnohých susedných domácností. Neformálny okruh priateľov poskytuje povzbudenie a podporu prebiehajúcemu úsiliu. Charakter denného života na takých miestach sa prispôsobuje vznikajúcej kultúre, v ktorej sú uctievanie Boha a služba obľúbenými aktivitami, ktoré naraz zahŕňajú veľa ľudí. Povznášajúce, starostlivo pripravené zhromaždenia spoločenstva, v niektorých oblastiach narastajúce až do táborov a festivalov, sa konajú stále častejšie a zreteľnou črtou pri týchto príležitostiach sú hudba a piesne. Vskutku, umenie celkovo, taká neoddeliteľná súčasť rozvoja spoločenstva od samého začiatku, vyniká v takomto prostredí ako prostriedok, ktorý podnecuje radosť, posilňuje putá jednoty, rozširuje poznatky a upevňuje porozumenie, ako aj oboznamuje ľudí v širšej spoločnosti s princípmi Veci. A prirodzene, stále ostáva silné zameranie na orientáciu smerom k okolitej spoločnosti, pričom sa hľadajú spôsoby, ako sa neustále deliť o ovocie prosperujúceho modelu činnosti s dušami, ktoré ešte vieru nepoznajú.

 3. Uprostred tohto všetkého sme si všimli špecifický, povzbudivý jav, ktorého prvotné záblesky sme opísali vo svojom posolstve pre Vašu konferenciu v roku 2015 ako novú hranicu. Hoci sa každé zoskupenie, ktoré sa dostalo za tretí míľnik, vyznačuje tým, že sa učí začleňovať obrovské počty, nutne sa začína rozširovať pozornosť priateľov, keď sa začínajú približovať k bodu, v ktorom sa značná časť populácie v určitej oblasti zúčastňuje aktivít budujúcich spoločenstvo. Toto môže platiť iba pre špecifickú rezidenčnú oblasť v zoskupení, alebo pre niektoré takéto oblasti, alebo pre jedinú dedinu. Ostatné časti zoskupenia ešte nemusia zdieľať rovnakú realitu. Ale v takých lokalitách sa priatelia pracujúci na miestnej úrovni stále viac a viac zamýšľajú nad pokrokom a blahom každého človeka, ktorý býva v blízkom okolí. Bahájske inštitúcie intenzívnejšie vnímajú svoju zodpovednosť za duchovnú výchovu celej generácie detí a mladšej mládeže, z ktorých sa väčšina, alebo dokonca všetci, už zúčastňujú aktivít spoločenstva. Miestne duchovné rady posilňujú svoj vzťah s miestnymi zastupiteľstvami, úradmi a predstaviteľmi, nadväzujúc s nimi dokonca formálnu spoluprácu, a čoraz väčšia pozornosť sa venuje znásobujúcim sa rozvojovým iniciatívam, ktoré vyvíjajú mladšia mládež, staršia mládež, ženy, rodiny alebo ostatní, ktorí reagujú na potreby ľudí zo svojho okolia. Úroveň a rozmanitosť činnosti si vyžaduje, aby členovia pomocného zboru menovali viacerých asistentov slúžiacich v jedinej dedine alebo susedstve, pričom každý z asistentov sa venuje jednej alebo viacerým smerom činnosti, podľa potreby poskytujúc rady alebo podporu a udržiavajúc tak intenzitu procesu v pohybe.

 4. Na miestach, kde sú aktivity plánu rozšírené v takejto miere, disponujú obyvatelia podstatne zvýšenou schopnosťou usmerňovať svoj vlastný rozvoj, a inštitúcie a výbory viery teraz získavajú rozširujúcu sa predstavu toho, čo všetko spadá do ich úloh. Samozrejme, k týmto úlohám stále patrí zavedenie masívneho systému pre kontinuálne budovanie kapacity spoločenstva a podporu tých, ktorí sa chopili iniciatívy. Avšak pokrok spoločenstva závisí do väčšej miery než doteraz od toho, ako sú si miestne inštitúcie a výbory vedomé spoločenských síl, ktoré v danom prostredí pôsobia, a konajú tak, aby bola zachovaná integrita mnohorakého úsilia spoločenstva. Zároveň s tým prechádza hlbokou zmenou vzťah bahájskeho spoločenstva s okolitou spoločnosťou. Bahájske spoločenstvo, reprezentované svojimi formálnymi administratívnymi štruktúrami a neformálnymi aktivitami spolupráce, sa právom stalo výrazne viditeľným protagonistom v spoločnosti, protagonistom, ktorý je pripravený prevziať na svoje plecia dôležité úlohy a zintenzívniť rozsiahly, kolektívny proces učenia sa tomu, ako dosiahnuť duchovný a materiálny pokrok. Zároveň s tým, ako širšia spoločnosť prijíma mnohé aspekty života bahájskeho spoločenstva a absorbuje jeho zjednocujúceho ducha, takto vytvorená dynamika umožňuje rozličným skupinám, aby sa združili v jednom spojenom hnutí inšpirovanom Bahá’u’lláhovou predstavou jednoty ľudstva. Do dnešného dňa je počet takýchto miest, kde model bahájskeho spoločenského života dosiahol takúto prevahu, skromný, a predsa rastie. Tu sme svedkami sily viery budovať spoločnosť v miere doteraz nevídanej.

 5. Prirodzene, nie všade je perspektívou rozšírenie bahájskej činnosti v takejto miere. Je nevyhnutné uvedomovať si rozdiely, ktoré sú spôsobené podmienkami v nejakom zoskupení alebo v časti zoskupenia, a čím sú títo ľudia typickí, to jest, aké sú podmienky v danej realite. Podľa toho sa líšia spôsoby, akými sa na rôznych miestach prejavuje sila viery budovať spoločnosť. Avšak odhliadnuc od rozsahu, do akého bahájske spoločenstvo začleňuje ľudí žijúcich v určitej oblasti, odhliadnuc dokonca aj od intenzity programu rastu v zoskupení alebo od úrovne aktivity v susedstve alebo dedine, výzva, ktorej čelia veriaci slúžiaci na miestnej úrovni, je v podstate všade rovnaká. Musia byť schopní vyhodnotiť realitu, v ktorej sa nachádzajú, a položiť si otázku: aké by boli vo svetle dostupných možností a požiadaviek vhodné ciele, o ktoré by sme sa mali snažiť v najbližšom cykle alebo v sérii cyklov? Vy a Vaši členovia pomocného zboru ste v ideálnej pozícii klásť túto otázku a zabezpečiť, aby sa identifikovali vhodné stratégie. Veľmi veľa sa dá naučiť od priateľov v podobných zoskupeniach, pretože spoločenstvo, ktoré je o krok ďalej na tej istej ceste, môže poskytnúť hodnotné poznatky týkajúce sa toho, aké ďalšie ciele si stanoviť. Počas toho, ako priatelia zvažujú, čo majú pred sebou, ľahko zistia, že každé spoločenstvo má na dosah určitý cieľ, a ku každému cieľu vedie cesta, ako ho dosiahnuť. Keď na tejto ceste hľadíme vpred, či tam nevidíme samotného Bahá’u’lláha, ako v jednej ruke drží opraty ľudských záležitostí a druhou rukou všetkým naznačuje: ponáhľajte sa, ponáhľajte?

Prispievanie k sociálnej premene

 1. Bahá’u’lláhovo zjavenie sa zaoberá transformáciou vnútorného života ľudí, ako aj ich sociálneho prostredia. V liste napísanom v mene Shoghiho Effengiho je opísané, ako sociálne prostredie poskytuje „atmosféru“, v ktorej môžu duše „duchovne rásť a plne odrážať Božie svetlo“ žiariace cez zjavenie. Jasným znakom toho, že v zoskupení sa uvoľňuje sila Veci budovať spoločnosť, je to, že narastajúci počet jeho obyvateľov, inšpirovaných učením viery, vynakladá úsilie napomáhajúce zdokonaľovať duchovný charakter a sociálne podmienky širšieho spoločenstva, do ktorého patria. To, čím prispievajú baháji, sa vyznačuje svojím zameraním sa na budovanie kapacity pre službu. Je to prístup založený na viere v schopnosť populácie stať sa protagonistami svojho vlastného rozvoja.

 2. S tým, ako sa intenzita budovania spoločenstva v zoskupení zvyšuje, priatelia si nevyhnutne začínajú viac uvedomovať sociálne, ekonomické alebo kultúrne prekážky, ktoré ohrozujú duchovný a materiálny pokrok ľudí: nedostatok podpory pre vzdelávanie detí a mladšej mládeže, tlak na dievčatá prameniaci z tradičných zvyklostí týkajúcich sa skorého vstupu do manželstva, nedostatok pomoci, ktorú potrebujú rodiny pri orientovaní sa v neznámom systéme zdravotnej starostlivosti, dedina potýkajúca sa s nedostatkom nejakej základnej potreby alebo dlhodobé predsudky prameniace zo zdedeného nepriateľstva medzi rozličnými skupinami. Keď sa úsilie bahájskeho spoločenstva na poli rozmachu a konsolidácie stretne s týmito a mnohými ďalšími situáciami, bude musieť na ne reagovať v rámci svojich možností. Ak sa zamyslíme nad takýmito situáciami, stáva sa zrejmým, že rozmach a konsolidácia, rozvojové iniciatívy a prispievanie k aktuálnym rozpravám sú v zoskupení rozmermi jediného, zjednoteného, navonok orientovaného úsilia vyvíjaného na miestnej úrovni. Všetka táto snaha sa vynakladá podľa spoločného rámca činnosti, a predovšetkým toto prináša súdržnosť celkového modelu činnosti.

 3. S tým, ako sa zvyšuje dostupnosť ľudských zdrojov a vyvíja sa kapacita pre širšiu škálu úloh, v zoskupení sa objavujú prvotné náznaky rozvojových iniciatív na miestnej úrovni. Dediny sú obzvlášť úrodnou pôdou, z ktorej vzišli sociálne iniciatívy a sú v nich neustále udržiavané, avšak aj v mestskom prostredí dokázali priatelia vykonávať aktivity a projekty vhodné pre sociálne prostredie, niekedy v spolupráci s miestnymi školami, občianskymi združeniami alebo dokonca s vládnymi orgánmi. Sociálna činnosť prebieha vo viacerých dôležitých oblastiach, akými sú životné prostredie, poľnohospodárstvo, zdravotná starostlivosť, umenie a najmä vzdelávanie. Očakávame, že počas Deväťročného plánu, obzvlášť vďaka tomu, ako štúdium špecifických kurzov inštitútu podnieti intenzívnejšiu aktivitu v tejto oblasti, dôjde k nárastu formálnych a neformálnych snáh podporovať sociálny a ekonomický rozvoj obyvateľstva. Niektoré z týchto komunitných iniciatív budú vyžadovať, aby ich v chode udržiavali základné administratívne štruktúry. Tam, kde sú na to vhodné podmienky, bude potrebné povzbudiť miestne duchovné rady, aby sa naučili, ako najlepšie kultivovať nové, rodiace sa iniciatívy a posilňovať perspektívne snahy. V niektorých prípadoch bude potreba spojená s určitou snahou vynakladanou na určitom poli vyžadovať vytvorenie organizácie inšpirovanej bahájskou vierou. Očakávame, že počas nasledujúceho plánu vzniknú viaceré takéto organizácie. Úlohou národných duchovných rád bude nájsť spôsoby, ako budú neustále informované o tom, čo sa v ich spoločenstve naučili veriaci na miestnej úrovni, a získané skúsenosti analyzovať. Na niektorých miestach bude na to potrebné vytvoriť subjekt so zameraním na rozvojové iniciatívy. Veľmi nás teší, keď naprieč bahájskym svetom vidíme, aká veľká intenzita bola v tejto oblasti nadobudnutá vďaka úsiliu Medzinárodnej bahájskej rozvojovej organizácie povzbudzovať a podporovať veriacich.

 4. So schopnosťou zapájať sa do rozvojových iniciatív je úzko spojená schopnosť prispievať k diskusiám v spoločnosti. V zásade sa jedná o jednoduchú schopnosť zapojiť sa do rozhovoru týkajúceho sa záležitostí ovplyvňujúcich život občanov a ponúknuť počas neho perspektívu založenú na bahájskych princípoch a bahájskej skúsenosti. Z tohto uhlu pohľadu to je zručnosť, ktorú si baháji môžu precvičovať takmer každý deň, napríklad v škole alebo na pracovisku, a ktorú si môžu kultivovať na kurzoch vzdelávacieho inštitútu. Pokiaľ ide o jej formálnejšie vyjadrenie, je ústredná v práci Medzinárodného bahájskeho spoločenstva a národných kancelárií pre styk s verejnosťou. Avšak čo sa týka uvoľňovania sily viery budovať spoločnosť na miestnej úrovni, jedná sa o schopnosť, ktorá je čoraz viac potrebná, pretože vďaka práci na rozmachu a konsolidácii užšia spolupráca s populáciou vedie k zvýšenému povedomiu ohľadom sociálnych problémov v danej oblasti, ako aj k ambíciám jej obyvateľov tieto problémy prekonávať. S tým, ako rastie počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách budujúcich spoločenstvo, rastie aj požiadavka na bahájske spoločenstvo, aby poskytovalo ako jednotný orgán svoj dobre uvážený pohľad na prekážky v sociálnom rozvoji a na záležitosti, ktoré ťažia myseľ a ducha ľudí, s ktorými spoločenstvo prichádza do kontaktu. Toto má konkrétny dosah na miestne duchovné rady. Na miestach, kde došlo k všeobecnému rozšíreniu aktivít plánu, začína byť rada širšou populáciou považovaná za zdroj morálnych poznatkov. Časom sa snahy prispievať do rozpráv spoločnosti stanú systematickejšími a baháji sa stávajú schopnými pomáhať ľuďom vo svojom okolí konštruktívne sa zapájať do diskusií a nachádzať zhodu. Vyhľadávajú príležitosti, ako sa s miestnymi vedúcimi predstaviteľmi a autoritami podeliť o pohľad viery, a vzniká priestor, v ktorom možno napomáhať predstaviteľom rozličných skupín a záujmov dosiahnuť pomocou konzultácie spoločný pohľad na vec. Tešia nás kroky, ktoré boli doposiaľ podniknuté s cieľom naučiť sa, ako na miestnej úrovni pri riešení naliehavých sociálnych otázok uplatniť poznatky z Bahá’u’lláhovho zjavenia a zo skúseností bahájskych spoločenstiev. Zaiste sa v tomto ohľade bude treba oveľa viac naučiť počas Deväťročného plánu.

 5. Radi by sme zdôraznili, že počas histórie ani teraz nevznikali rozvojové iniciatívy a snaha zúčastňovať sa na aktuálnych spoločenských diskusiách iba v kontexte rastu, ale aj ako výsledok úsilia jednotlivých bahájov prispievať v rámci svojich možností k pokroku spoločnosti. Ako osobnú odozvu na Bahá’u’lláhovu výzvu pracovať na zlepšení sveta si veriaci vybrali rozličné možnosti určitých životných poslaní a vyhľadávali príležitosti ako podporovať aktivity skupín a organizácií s podobným zmýšľaním. Začali sa projekty, či už veľké alebo malé, s cieľom reagovať na celú radu sociálnych otázok. Skupiny jednotlivcov zriaďujú početné organizácie inšpirované myšlienkami bahájskej viery, ktoré pracujú na mnohých úlohách, a boli založené špecializované subjekty venujúce pozornosť konkrétnym debatám. Všetko toto úsilie, nech už sa vykonáva v akomkoľvek rozsahu, ťaží z možnosti využívať princípy a poznatky, ktoré riadia aktivity prebiehajúce na miestnej úrovni celosvetového bahájskeho spoločenstva, a ťaží tiež z múdrych odporúčaní miestnych a národných duchovných rád. Veľmi sa tešíme, keď vidíme takéto rozmanité, harmonické prejavy viery oddaných nasledovníkov Požehnanej krásy, ktorí reagujú na súženie zmäteného a nesmierne rozrušeného sveta.

Vzdelávacie snahy a vzdelávací inštitút

 1. Ťažko by sme mohli nadhodnotiť dôležitosť vzdelávania pre bahájske ponímanie duchovnej a sociálnej premeny. Bahá’u’lláh vraví: „Uvažuj nad zjavením svetla mena Božieho, Vzdelávateľ. Pozri, ako sú vo všetkých veciach prejavené dôkazy takéhoto zjavenia, ako od neho závisí zlepšenie všetkých bytostí.“ Význam vzdelávania pri budovaní spoločenstva je nepochybný a na poli rozvojových iniciatív ostáva poskytovanie vzdelávania charakteristickým príspevkom bahájov vo väčšine častí sveta. Na prvom mieste medzi štruktúrami a orgánmi, ktoré vytvoril bahájsky svet s cieľom poskytovať vzdelávanie, je samozrejme vzdelávací inštitút. Sieť národných a regionálnych vzdelávacích inštitútov, ktoré na celom svete tak zdatne fungujú, patrí k najvyberanejším plodom predchádzajúcej série globálnych plánov. Budovanie schopnosti slúžiť v spoločenstvách tým, že sa neustále rastúcemu počtu jednotlivcov umožňuje mať prospech z procesu inštitútu, bude aj naďalej ústrednou črtou plánov súčasnej série. Kapacita pre rozvoj spoločenstiev, ktorá sa už objavila, reprezentovaná stovkami tisícov jednotlivcov, ktorí sú schopní slúžiť ako tútori, animátori alebo učitelia v detskej škole, predstavuje zdroj s historickými dôsledkami.

 2. Keď sme prvýkrát predstavili koncept vzdelávacieho inštitútu, bolo to v kontexte potreby vytvoriť ľudské zdroje potrebné pre vykonávanie úloh zameraných na rozmach a konsolidáciu. V tejto dôležitej chvíli, keď sa ešte len začína nová séria plánu, Vás pozývame, aby ste sa na tento koncept pozreli zo širšieho pohľadu. V stále väčšej miere sa priatelia Boží pripravujú počas kurzov inštitútu na ešte hlbšie zapojenie sa do života širšej spoločnosti. Poskytujú im vedomosti, vhľady a zručnosti, ktoré im umožnia prispievať nielen k procesu rozvoja svojho vlastného spoločenstva, ale k pokroku celej spoločnosti. V krátkosti, inštitút je mocným nástrojom toho, aby sa mohla začať uvoľňovať sila viery budovať spoločnosť. Hoci úloha vytvárať vzdelávacie materiály, aby sa mohol dosahovať tento cieľ, je dlhodobá, existujúce materiály už teraz umožňujú budovať schopnosti pre širokú škálu iniciatív. Naviac ponúkajú súvislú konzistentnú vzdelávaciu skúsenosť, počínajúc vekom päť rokov, pokračujúc vekom mladšej mládeže až do dospelosti, a slúžia ako priamy náprotivok pre model aktivít rozvíjajúcich sa na miestnej úrovni. V súvislosti s týmto s potešením vidíme bohaté poznatky, ktoré v kontexte rozvoja spoločnosti prinášajú priatelia v rozličných častiach sveta, v rozmanitých sociálnych a kultúrnych kontextoch. Ak by tieto vhľady, a tiež tie, ktoré sa ešte len objavia, mali ešte širšie prinášať bahájskym spoločenstvám úžitok, je potrebné rozšíriť systém prípravy a vylepšovania vzdelávacích materiálov. V tejto súvislosti čoskoro vysvetlíme prístup, ktorý bude viesť túto prácu počas nastávajúcich rokov.

 3. Vzhľadom na zvyšovanie schopnosti inštitútov zabezpečovať všetky tri úrovne vzdelávacieho procesu veľmi radi vidíme to, že v stále väčšej miere sa pozornosť venuje zvyšovaniu kvality samotnej skúsenosti so vzdelávaním, a zároveň rozširovaniu tohto systému, aby túto skúsenosť mohol poskytovať. Kritickou požiadavkou je umožniť všetkým tým, ktorí prispievajú k práci inštitútu, aby postupne napredovali vo svojom chápaní vzdelávacieho obsahu: jeho cieľov, jeho štruktúry, jeho pedagogických princípov, jeho metodológie, jeho centrálnych konceptov, jeho vzájomných súvislostí. V tejto súvislosti spolupracujúce skupiny, opísané v našom posolstve pre Vašu konferenciu v roku 2015, podporili mnohé správne rady vzdelávacích inštitútov. Na niektorých miestach sa tiež samostatné tímy začali sústreďovať špecificky na detskú školu, skupiny mladšej mládeže a študijné skupinky, pričom identifikovali faktory, ktoré prispievajú ich efektivite, a skúmali spôsoby, ako pomôcť priateľom, aby sa mohli zapojiť do každej oblasti služby, čím sa bude ďalej rozširovať ich vlastná schopnosť slúžiť. Členovia pomocného zboru v regióne a ich asistenti patria často medzi prvých, ktorí zabezpečujú, že to, čo sa priatelia naučili, sa rozširuje do ďalších susediacich zoskupení a do centier intenzívnej činnosti. Jednotlivci, ktorí majú bohaté skúsenosti s činnosťou a podporovaním aktivít inštitútu, slúžia ako skúsení jednotlivci. Ukázalo sa, že sú nápomocní pri tom, aby sa ďalej rozvíjali inštitúty, ktoré sú zatiaľ v ranom štádiu rozvoja. Napriek tomu sú vo všeobecnosti kontinentálni poradcovia tými, ktorí zaisťujú, aby sa každý inštitút oboznámil s mnohými podstatnými poznatkami, ktoré nazhromaždili sesterské výbory v susediacich krajinách a regiónoch. Kontinentálni poradcovia vytvorili skupiny inštitútov rozličnej veľkosti, aby sa mohlo lepšie šíriť to, čo sa najskúsenejšie inštitúty naučili, a to v stále väčšej miere formou formálnych seminárov. Všetky tieto opatrenia treba počas nadchádzajúceho plánu posilniť. Na miestach, kde funguje miesto pre rozširovanie ponaučení o programe morálneho posilňovania mladšej mládeže, sa ukázalo, že spolupráca medzi týmto miestom a súvisiacimi inštitútmi je nesmierne plodná a treba ju ešte zintenzívniť. To, že sa spoločne snažia o ten istý cieľ a zdieľajú túžbu vidieť, ako zoskupenia napredujú, vytvára ideálne podmienky na to, aby duch spolupráce a vzájomná pomoc prekvitali. Poznatky, ktoré sa doteraz nazhromaždili ohľadne faktorov, ktoré prispievajú k efektivite procesu inštitútu, sú rozsiahle a očakávame, že Medzinárodné centrum pre učenie viery pripraví súhrn toho, čo sme sa naučili, a dá Vám ho k dispozícii.

 4. To, čo sme vyššie opísali, predstavuje vzdelávací systém v stave neustáleho zdokonaľovania. Toto vyžaduje, aby jeho ďalší rozvoj podporovali mnohí jednotlivci. Rovnako je potrebné, aby inštitúty, a bahájske inštitúcie vo väčšej všeobecnosti, dopredu plánovali a zaistili, aby jednotlivci, ktorí si rozvinuli značnú schopnosť podporovať vzdelávacie úsilie spoločenstva, dokázali vytrvať vo svojej službe, a v prípade, že sa ich životná situácia zmení, mohli pokračovať v práci pre inštitút inými zmysluplnými spôsobmi. Keď bude každý Bahá’u’lláhov nasledovník oceňovať efektivitu procesu inštitútu, bude túžiť prispievať nejakým spôsobom k jeho rozvoju – toto sa v neposlednom rade týka bahájskej mládeže. Inštitúty veľmi dobre vedia, že uvoľnenie potenciálu mladých ľudí je ich posvätnou úlohou. Teraz sa obraciame na bahájsku mládež, aby pozerala na budúci vývoj inštitútu v tom istom svetle. Očakávame, že v popredí deväťročného, celokomunitného úsilia s cieľom pozdvihnúť inštitút na vyššiu úroveň fungovania, uvidíme, ako bude rozsiahle hnutie mládeže udávať štandard. Musí sa chopiť každej príležitosti, v školách a na univerzitách, na pracoviskách, v rodinách alebo v sociálnej interakcii, aby povzbudila viac duší v tom, aby využili programy inštitútu. Niektorí mladí ľudia budú môcť venovať určité obdobie službe, snáď i niekoľko po sebe idúcich rokov, počas ktorého budú vzdelávať obzvlášť mladších spomedzi seba. Pre mnohých bude podpora aktivít inštitútu neustále prítomným rozmerom ich života počas obdobia ich vlastného vzdelávania sa a počas toho, ako si budú hľadať živobytie na základe svojho poslania vo svete. Avšak pre nikoho by to nemalo byť ničím menším, než dôležitým a drahým záväzkom.

 5. V mnohých častiach sveta bolo prirodzeným výsledkom toho, že jednotlivci a rodiny sa zapojili do procesu inštitútu, zvýšené povedomie ohľadom dôležitosti vzdelávania vo všetkých svojich podobách. Priatelia slúžiaci ako učitelia v detskej škole sa živo zaujímajú o široký rozvoj vo vzdelávaní tých, ktorých učia, zatiaľ čo priatelia slúžiaci ako tútori a animátori sa prirodzene zaoberajú rozsahom, do akého sa môžu tí, ktorí sú na prahu dospelosti – rovnako dievčatá ako chlapci – zapojiť do vzdelávania rozličného druhu a mať z toho úžitok, pričom tieto možnosti nie sú obmedzené len na kurzy, ktoré ponúka samotný inštitút. Napríklad, môžu povzbudzovať mladých ľudí, aby zvážili možnosť vyučiť sa nejakému remeslu alebo študovať na univerzitách. Sme ohromení tým, ako v mnohých spoločenstvách účasť veľkého počtu ľudí v procese inštitútu postupne pretvorila tento aspekt v kultúre celej populácie. Ak sa povedomie takýmto spôsobom zvyšuje a vďaka tomu mladí ľudia získavajú vznešené ambície, ambície získavať vzdelanie a výcvik, ktoré im umožnia ponúkať celoživotnú zmysluplnú službu svojej spoločnosti, inštitúcie viery budú musieť prevziať zodpovednosť a zaistiť, aby tieto ambície mohli byť naplnené. Dlhodobý rozvoj spoločenstva a v konečnom dôsledku národa, z generácie na generáciu, závisí do veľkej miery od úsilia vynaloženého na investovanie do tých, ktorí prevezmú zodpovednosť za kolektívny sociálny pokrok.

 6. Toto skúmanie ústredného postavenia vzdelávania v spoločenstve založeného na bahájskych princípoch by nebolo kompletné bez ešte jedného postrehu. Shoghi Effendi veľmi zdôrazňoval, aké dôležité je snažiť sa vďaka „neustálemu úsiliu“ získavať „stále presnejšie porozumenie dôležitosti Bahá’u’lláhovho nesmierneho zjavenia“. Neexistuje paralela ku vzdelávaciemu inštitútu ako nástroja, vďaka ktorému sa bezhraničný počet duší systematicky vystavuje účinkom životodarných vôd zjavenia a nevyčerpateľnému významu Božieho slova. Avšak úsilie priateľov čoraz viac chápať vieru a jej učenie nie je samozrejme obmedzené len na účasť v procese inštitútu. Jedným silným ukazovateľom efektivity inštitútu je vskutku smäd, ktorý kultivuje v tých, ktorí sa zúčastňujú štúdia jeho materiálov, pokračovať v štúdiu Bahá’u’lláhovej veci individuálne, ale aj kolektívne, či už vo formálnych priestoroch vytvorených inštitúciami, alebo v neformálnejších podmienkach. Okrem štúdia samotného zjavenia má dosah učenia obrovský význam pre bezpočetné oblasti ľudského úsilia. Pozoruhodným príkladom jednej z foriem vzdelávania, pomocou ktorej mladí veriaci lepšie spoznávajú bahájsky pohľad na záležitosti relevantné pre pokrok ľudstva, je účasť na seminároch, ktoré poskytuje Inštitút pre štúdium globálnej prosperity. Berúc do úvahy rozsiahlosť oceánu zjavenia, stane sa zjavným, že skúmanie jeho hlbín predstavuje celoživotnú činnosť každej duše, ktorá kráča po ceste služby.

 7. Tým, ako sa príspevok viery k pokroku spoločnosti v rozličných častiach sveta stáva stále zreteľnejším, bude bahájske spoločenstvo stále viac a viac povolávané, aby ozrejmovalo princípy, ktoré zastáva, a demonštrovalo spôsoby, ako ich možno uplatňovať na záležitosti, ktorým ľudstvo čelí. Čím viac prekvitá intelektuálny život spoločenstva a čím lepšie sa mu darí, tým sa zväčšuje schopnosť odpovedať na toto volanie. Bude na Bahá’u’lláhových nasledovníkoch, aby vo svete ideí poskytovali intelektuálnu nekompromisnosť a jasnosť myslenia, aby sa ich oddanosť duchovnému a materiálnemu pokroku zhodovala vo svete skutkov.

Zvyšovanie administratívnej kapacity na všetkých úrovniach

 1. V liste napísanom pred osemdesiatimi rokmi v mene strážcu je bahájska administratíva opísaná ako „prvotná forma toho, čo sa v budúcnosti stane spoločenským životom a zákonmi života spoločenstva“. Dnes, na začiatku druhého storočia Formatívneho veku, sa forma bahájskej administratívy značne rozvinula a jej pokračujúci rozvoj bude podstatný pre silu viery budovať spoločnosť.

 2. Administratíva viery na najzákladnejšej úrovni je, samozrejme, úzko spojená s rozvojom miestnych duchovných rád. Tieto rodiace sa domy spravodlivosti Shoghi Effendi opísal ako „hlavnú spojovaciu silu bahájskej spoločnosti, ako aj hlavnú základňu jej administratívnej štruktúry“ a nesmierne zdôrazňuje, aké dôležité je zakladať ich. V roku 1995 sme požiadali o zmenu postupu, aby sa všetky miestne duchovné rady, vrátane tých novovzniknutých, volili v prvý deň Riḍvánu, a nie v ktorýkoľvek iný čas počas roka. Tento vývoj sa týkal skutočnosti, že zatiaľ čo veriaci mimo lokality by mohli pomáhať s volebným procesom, primárna zodpovednosť za zvolenie akejkoľvek rady a udržiavanie jej fungovania leží na miestnych bahájoch. Veľa závisí od ich pripravenosti vykonávať administratívnu činnosť. V posledných rokoch sa ukázalo, ako môže vedomie bahájskej identity postupne naberať na sile v oblasti, keď sa model činnosti zakotvený v učení, začína etablovať medzi jednotlivcami a rodinami tam žijúcimi. A teda určité spoločenstvo často nadobudne konkrétnu úroveň kapacity v súvislosti so snahami o budovanie spoločenstva ešte do času, keď je možné vytvoriť miestnu duchovnú radu. Ako sa tento bod približuje, a netreba ho prehnane odďaľovať, treba vyvinúť úsilie, aby sa kultivovalo porozumenie formálnych aspektov života spoločenstva súvisiacich s bahájskou administratívou. Miestna duchovná rada, ktorá vznikne v takomto spoločenskom prostredí, si bude pravdepodobne veľmi dobre vedomá svojej zodpovednosti povzbudzovať a posilňovať také aktivity, ktoré pomáhajú udržiavať životaschopné spoločenstvo. Avšak bude tiež musieť získať zdatnosť pri vykonávaní širokého spektra iných povinností. Podpora, ktorú jej poskytne Váš pomocný zbor a jeho asistenti, bude životne dôležitá. V našom posolstve pre Vašu konferenciu v roku 2010 sme opísali cestu vývoja takejto rady a zmieňovali sme sa o rozličných dimenziách jej fungovania, ktoré sa budú musieť dostať do pozornosti, vrátane jej schopnosti spravovať a rozvíjať miestny fond, a to v čase, aby bolo možné podporovať rozvojové iniciatívy a spolupracovať s miestnymi úradmi a orgánmi občianskej spoločnosti. Prospech, ktorý získa spoločenstvo, kde slúži takáto rada, netreba ďalej opisovať.

 3. Žiadame Vás, aby ste vo svojej vzájomnej komunikácii s národnými duchovnými radami a regionálnymi bahájskymi radami venovali pozornosť zakladaniu miestnych duchovných rád a konsolidácii ich činnosti, najmä v oblastiach, kde tento aspekt rastu získal menej dôrazu. Očakávame, že toto prispeje k prudkému rastu počtu miestnych duchovných rád rok čo rok. V niektorých krajinách bude treba, aby ste počas konzultácie zvážili, či je adekvátne existujúce usporiadanie definujúce hranice každej lokality vo vidieckych oblastiach.

 4. Jeden závažný poznatok, ktorý sa ukázal, je, že rozsah, do ktorého je pozícia a vedúce postavenie miestnej duchovnej rady v spoločenstve uznávaná, súvisí s tým, ako hlboko si veriaci uvedomujú posvätnosť procesu volieb a svoju povinnosť zúčastniť sa ho, v atmosfére úplne oslobodenej od poškvrny nátlaku či svetských postojov k moci. Tým, ako sa v spoločenstve posilňuje povedomie o duchovných princípoch bahájskych volieb, utvára sa nová koncepcia toho, čo to znamená, keď je niekto povolaný slúžiť v inštitúcii, a rastie porozumenie vzájomného vzťahu jednotlivca, spoločenstva a miestnej rady a jej výborov. Tam, kde sa vyvíja systematické úsilie podnecovať v spoločenstve rozhovory o ustanovení miestnej rady a jej zmyslu, a rok čo rok sa tieto rozhovory udržiavajú, sila zvoleného orgánu a dynamika života spoločenstva sa navzájom posilňujú.

 5. Tento recipročný efekt bol obzvlášť zaznamenaný za posledné dva roky na miestach, na ktorých sme schválili prijatie dvojstupňového procesu volieb miestnej duchovnej rady. Tento postup má svoje korene v inštrukciách, ktoré dal ‘Abdu’l-Bahá duchovnej rade Teheránu. Dvadsaťdva miestnych rád v celkovo ôsmich krajinách sa začali voliť počas tohto obdobia touto metódou. V mnohých ohľadoch, podobne ako pri voľbách národnej duchovnej rady, dochádza k rozdeleniu lokality na časti, v ktorých sa zvolí jeden alebo viacerí delegáti, a títo delegáti potom zvolia členov miestnej duchovnej rady. S rastúcim počtom bahájov sídliacich v určitej lokalite a so zvyšujúcou sa schopnosťou spoločenstva riadiť svoju zložitosť, potreba uplatnenia dvojstupňového procesu volieb úmerne silnie. Z toho dôvodu očakávame, že v nastávajúcom pláne schválime prijatie tejto metódy volieb miestnej rady v oveľa väčšom počte miest, v mestách i na vidieku, kde budú podmienky príhodné.

 6. Miestna duchovná rada sa neustále živo zaujíma o to, aby sa naučila, ako zabezpečiť čo najlepšie postupovanie práce na budovaní spoločenstva, ktoré je pod jej správou, a ako taká pravidelne konzultuje s priateľmi zapojenými do koordinácie úsilia v zoskupení. Úzko sleduje rozvoj akéhokoľvek centra intenzívnej aktivity v lokalite, obzvlášť tým, že poskytuje podporu tímom veriacich, ktorí sa tam dostavili a stimulujú proces rastu. Vo všeobecnosti, čím viac si zintenzívňovanie aktivity vyžaduje organizačné opatrenia na úrovni miestneho spoločenstva alebo v častiach danej lokality, povedzme usporiadať kampane domácich návštev, sprevádzať rodiny, u ktorých sa konajú modlitebné stretnutia, alebo ich povzbudzovať, aby vytvárali skupiny, v ktorých budú vzájomne spolupracovať, tým významnejšiu úlohu môže miestna duchovná rada v tejto súvislosti prevziať. V lokalitách, kde sú na bahájskych aktivitách vítané veľké množstvá ľudí a kde sa zvyšuje komplexnosť práce rady a zvyšujú sa mnohoraké povinnosti, rada niekedy zistí, že na sekretariáte treba zamestnať pracovnú silu a potreba miestneho Ḥazíratu’l-Quds sa nakoniec stane viac naliehavá.

 7. Keď miestne duchovné rady preberajú stále viac zodpovednosti za starostlivosť o vývoj spoločenstva, inštitúcie na regionálnej a národnej úrovni sa musia systematickejšie snažiť podporovať ich. S potešením vidíme, ako sa na túto potrebu reaguje metodickým spôsobom, napríklad národné rady a regionálne rady zvolávajú pravidelné stretnutia s tajomníkmi a inými funkcionármi miestnych rád a konzultujú s nimi o špecifických smeroch činnosti.

 8. Tam, kde si regionálna rada rozvinula zvýšenú administratívnu kapacitu, vrátane schopnosti poskytovať vhodnú podporu mnohým zoskupeniam naraz, tam to umožňuje zrýchlený pokrok v celom regióne. Naše posolstvo Vašej konferencii v roku 2015 naznačilo, že v menších krajinách, kde sa nevyžaduje vytvorenie regionálnych rád, by mala vzniknúť formálna štruktúra na národnej úrovni, ktorej úlohou bude pomáhať zoskupeniam napredovať. Žiadame, aby ste v krajinách, kde k tomu ešte nedošlo, konzultovali s národnými radami o krokoch, ktoré možno podniknúť, aby bola ustanovená takáto formálna štruktúra, menovite národný výbor pre rast, s tromi, piatimi alebo siedmimi členmi. Národná duchovná rada by mala tomuto výboru dať potrebný priestor, aby posilňoval pohyb zoskupení, čerpajúc relevantné poznatky z toho, čo sme sa v tejto súvislosti naučili o regionálnych radách. K ich úlohám môže patriť menovanie oblastných výborov pre učenie viery a podporovanie ich plánov, organizovanie umiestňovania domácich priekopníkov, podpora projektov učenia viery a distribúcia kľúčovej literatúry. Výbor bude mať úžitok z úzkej spolupráce so vzdelávacích inštitútom, ktorý sám je orgánom národnej rady, a s členmi pomocného zboru slúžiacimi v krajine, a bude tiež môcť priamo komunikovať s príslušným poradcom. Národná rada bude prirodzene chcieť byť neustále oboznámená s prácou výboru a viesť, podporovať a povzbudzovať ho, pričom vytvorenie subjektu, ktorý sa plne venuje podpore rastu, by jej malo umožniť, aby venovala väčšiu pozornosť iným dôležitým záležitostiam. V krajinách, kde dosiaľ regionálne rady zatiaľ neboli ustanovené, ale časom by k tomu mohlo dôjsť, by teraz tiež mal byť ustanovený národný výbor pre rast.

 9. Ako narastajú duchovné energie uvoľnené vďaka úprimným snahám o dosiahnutie plánu, zároveň narážajú na odpor protichodných síl, ktoré zabraňujú ľudstvu dosiahnuť plnú dospelosť. Tvárou v tvár takýmto silám treba ochraňovať a upevňovať vitalitu rozličných línií činnosti na miestnej úrovni. Táto kritická úloha je obzvlášť relevantná pre členov dvoch pomocných zborov, ktorých početné, náročné úlohy sa úzko spájajú s podmienkami na miestnej úrovni, a rovnako sú ostražití voči čomukoľvek, čo by mohlo ovplyvniť duch spoločenstva. Naprieč rozličnými kultúrami a sociálnymi prostrediami musia pomáhať priateľom čeliť rozličným druhom výziev: napomáhať dovtedy nepriateľským skupinám nájsť jednotu pomocou snahy o spoločné ciele, učiť sa, ako odložiť zdedené zvyklosti a postoje, ktoré patria do obdobia dospievania ľudstva, a prekonávať predsudky každého druhu, vyvarovať sa akejkoľvek tendencie hľadieť na veci s cynizmom či kritickými očami, a namiesto toho si zachovať nadšený a konštruktívny pohľad. Rovnoprávnosť žien a mužov zachovávať v praxi. Zbaviť sa nečinnosti a apatie uplatňovaním individuálnej iniciatívy. Klásť individuálnu podporu kolektívnych plánov činnosti pred svoje osobné preferencie, využívať silu moderných technológií bez toho, aby podľahli ich potenciálne vysiľujúcim účinkom, oceňovať sladkosť z učenia viery a radosť zo služby ľudstvu nad svetskými záležitosťami, odmietnuť omamnosť konzumného spôsobu života, odvrátiť sa od materialistických ideológií a svetonázoru, ktorý tieto ideológie agresívne presadzujú, a uprieť svoj pohľad na jasný lúč, ktorý predstavujú zákony a princípy Božie. Toto všetko, a okrem toho ešte oveľa viac, tvorí impozantný zoznam úloh pre spoločenstvo verných, ktoré musia plniť počas toho, ako budú plávať cez naisto búrlivé roky v živote ľudstva. Vaši členovia pomocného zboru, ktorým sa tak veľmi dobre darí napomáhať procesu vstupu do viery v zástupoch, sa musia vyrovnať so všetkými týmito výzvami, nech vyvstanú kedykoľvek a kdekoľvek. Pomocou sily ich dobrého príkladu a ich jasných a dobrých rád, môžu pomáhať priateľom pevnieť vo viere, sebaistote a oddanosti životu služby a sprevádzať ich počas toho, ako budujú spoločenstvá, ktoré sú rajom pokoja, miestami, kde uštvané a konfliktami zjazvené ľudstvo môže nájsť útočisko.

 10. Počas poslednej série plánov sa ukázala schopnosť spoločenstva sústrediť sa na najnaliehavejšie potreby viery ako jedna z jeho najdôležitejších silných stránok. Avšak tento zmysel pre sústredenie sa musí zvládnuť mnohé smery činnosti, ktoré musia všetky robiť pokroky bez toho, aby si vzájomne konkurovali. Toto vyžaduje rozšírenú víziu, detailné porozumenie vzájomne existujúcich naliehavých požiadaviek, väčšiu flexibilitu a intenzívnejšiu spoluprácu medzi inštitúciami. Sme si vedomí toho, že zdroje viery sú obmedzené a mnohé požiadavky jednotlivcov časovo vyťažujú. Avšak s tým, ako plán na danom mieste postupuje a rady tých, ktorí sú ochotní slúžiť, sa rozširujú, rozličné aspekty bohatého a životaschopného bahájskeho spoločenského života sa rozvíjajú a sila viery budovať spoločenstvo sa stáva jasnejšou.

Historické poslanie

 1. Dúfame, že sme Vás na týchto stránkach presvedčili, že súčasná kapacita bahájskeho spoločenstva, skombinovaná s disciplínou, ktorá bola dosiahnutá vďaka vykonávaniu uceleného rámca činnosti, ho pripravila na rozsiahlu, dôkladnú skúšku všetkých jeho zdrojov, duchovných, ako aj materiálnych. Plán, ktorý zakrátko započne, prvé veľké podujatie v posvätnom dvadsaťpäťročnom snažení, generačnom vo svojom rozsahu a význame, bude klásť na jednotlivého veriaceho, spoločenstvo a inštitúcie, podobné požiadavky, ako boli požiadavky, ktoré kládol strážca na bahájsky svet na začiatku Desaťročného ťaženia. Ak by sa priateľom vďaka milosti Božej podarilo dosiahnuť také výšiny hrdinstva, k akým sú teraz povolávaní, história bude zaiste ich skutky velebiť nemenej žiarivými slovami, ako velebí žiarivé skutky, ktoré zdobia anály prvého storočia Formatívneho veku.

 2. Veľmi sa spoliehame na Vás a na národné duchovné rady, že zaistíte, aby sa vo všetkom úsilí vynaloženom na oboznámenie priateľov s povahou tohto kolektívneho podujatia, plne prihliadalo na historickú perspektívu. Dnešná civilizácia sa kvôli svojej materiálnej zdatnosti ukázala byť nedostatočná a spod Najvyššieho pera vyšiel verdikt: „Neviete, že sme zvinuli to, čo ľudia vlastnili, a namiesto toho sme rozprestreli nový poriadok?“ Vytvorenie božskej civilizácie je, slovami strážcu, „primárnym poslaním bahájskej viery“. Musí byť vybudovaná na najzákladnejších vlastnostiach, takých, ktoré svet nesmierne postráda: na jednote, dôveryhodnosti, vzájomnej podpore, spolupráci, pocite priateľstva, nesebeckosti, oddanosti pravde, zmysle pre zodpovednosť, na smäde po učení sa, na všeobjímajúcej láske horiacej v srdci.

 3. Ako len túžime vidieť ľudstvo osvetlené láskou svojho Pána! Ako len túžime po tom, aby sme počuli Jeho chválu na každom jazyku! Poznajúc horlivosť nášho želania tak poznáte pocit, s ktorým pokladajúc hlavy na Najsvätejší prah prosíme Bahá’u’lláha, aby učinil Vás a všetkých, ktorí prechovávajú Jeho drahocennú vieru, ešte dokonalejšími riečiskami Svojej neopísateľnej milosti.

[Podpísaný: Svetový dom spravodlivosti]