Štedrosť

Ó deti prachu! Rozpovedzte bohatým o tom, ako chudobní v noci vzdychajú, aby ich nedbalosť nezviedla na chodník záhuby a nepripravila ich o Strom bohatstva. Medzi Moje prídomky patrí dávať a byť štedrým. Blažený je ten, kto sa Mojimi cnosťami ozdobí. (Bahá’u’lláh, Skryté slová, z perzštiny č. 49)

Buď veľkorysý v blahobyte a vďačný v nešťastí. Buď hoden dôvery svojho blížneho a hľaď naňho s jasnou a priateľskou tvárou. Buď pokladom chudobnému, nabádaním pre bohatého, odpoveďou na plač núdzneho, dodržovateľom posvätnosti svojho sľubu. V úsudku buď nestranný a v reči opatrný. K nikomu nebuď nespravodlivý a všetkým ľuďom preukazuj miernosť. Buď lampou pre tých, ktorí kráčajú v temnotách, buď radosťou zarmútenému, morom smädnému, prístavom nešťastnému, pomocníkom a ochrancom obeti útlaku. Nech sa všetky tvoje skutky vyznačujú čestnosťou a bezúhonnosťou. Buď domovom pre cudzinca, balzamom pre trpiaceho, pevnou vežou pre utečenca. Buď očami pre nevidiaceho a svetlom vedenia pre nohy chybujúceho. Buď ozdobou na tvári pravdy, korunou na čele vernosti, pilierom chrámu spravodlivosti, dychom života telu ľudstva, zástavou zástupu spravodlivosti, žiarou nad obzorom cnosti, kvapkou rosy pre prsť ľudského srdca, archou na oceáne poznania, slnkom na nebi štedrosti, drahokamom na diadéme múdrosti, žiariacim svetlom na nebeskej klenbe svojho pokolenia, ovocím na strome pokory. (Bahá’u’lláh, Epistola Synovi Vlka, str. 84)

Česť a pocta človeka spočíva v tom, že sa spomedzi všetkých más ľudí na svete stane zdrojom spoločenského dobra. Viete si predstaviť väčšiu štedrosť, ako to, že by sa človek pozrel na seba a zistil by, že vďaka utvrdzujúcej milosti Božej sa stal príčinou mieru a blahobytu, šťastia a pokroku svojich blížnych? (‘Abdu’l‑Bahá, The Secret of Divine Civilization)

Pre vás si želám duchovnú výnimočnosť. To znamená, že sa musíte stať vynikajúcimi v morálke. Musíte sa nado všetko vynímať v láske k Bohu. Musíte vynikať láskou k ľudstvu, jednotou a súhrou, láskou a spravodlivosťou. Skrátka, musíte vynikať všetkými cnosťami ľudského sveta, vernosťou a úprimnosťou, spravodlivosťou a poctivosťou, vytrvalosťou a stálosťou, ľudomilnými činmi a službou ľudskému svetu, láskou ku každej ľudskej bytosti, jednotou a súhrou so všetkými ľuďmi tým, že budete odstraňovať predsudky a hlásať svetový mier. A napokon musíte vynikať nebeským osvietením a tým, že získate dary Božie. Takúto výnimočnosť si pre vás želám. Takto sa musíte odlišovať. (‘Abdu’l‑Bahá, The Promulgation of Universal Peace)

Zásluhy človeka spočívajú v službe a cnosti, a nie v lesku majetku a bohatstva. Dbajte na to, aby boli vaše slová očistené od márnivých predstáv a svetských túžob a vaše skutky boli očistené od prefíkanosti a podozrievania. (Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Lawh-i-Hikmat, str. 140)

Musíme byť sťa fontána či prameň, ktorý stále vyprázdňuje to, čo má, a neustále ho dopĺňa neviditeľný zdroj. Toto je tajomstvo správneho života – neustále dávať pre dobro svojich blížnych, nebáť sa pritom chudoby a spoliehať sa na nezlyhávajúcu štedrosť Zdroja všetkého bohatstva a všetkého dobra. (Shoghi Effendi, Bahá’í News, č. 13, september 1926)

Ó služobník Môj! Najlepší spomedzi ľudí sú tí, ktorí si povolaním získavajú živobytie a z lásky k Bohu, Pánu všetkých svetov, ho venujú sebe a svojim blízkym. (Bahá’u’lláh, Skryté slová, z perzštiny, č. 82)

Horlivo sa zaoberajte potrebami veku, v ktorom žijete, a svoje rozpravy sústreďte na jeho požiadavky a nároky. (Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove vybrané Spisy, CVI)

Vrav: Pomáhať mi môžete, keď budete učiť Moju vec. Týmto námetom prekypujú celé tabuľky. Tak znie nemenné prikázanie Boha, večné v minulosti, večné v budúcnosti. (Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas,, Lawh-i-Síyyid-i-Mihdíy-i-Dahájí, str. 192)

Presadzujte rozvoj miest Boha a Jeho krajín a oslavujte Ho v nich radostnou rečou Jeho spriaznených. V pravde, ľudské srdcia zušľachťuje moc jazyka, podobne ako domy a mestá budujú ruky a iné prostriedky. (Bahá’u’lláh, Kitáb-i-aqdas, Najsvätejšia kniha, str. 80)