Bahájska konzultácia

Bahá’u’lláh hovorí:

„Konzultácia prináša väčšiu uvedomelosť a dohady premieňa na istotu. Je žiarivým svetlom, ktoré v temnom svete ukazuje cestu a vedie. Pre všetko jestvuje a i naďalej bude jestvovať stav dokonalosti a zrelosti. Prostredníctvom konzultácie sa prejavuje dar vyspelého porozumenia.“ Bahá’u’lláh

Úprimná, nezaujatá a srdečná konzultácia je pre úspech každého kolektívneho snaženia veľmi dôležitá. Činnosť bahájskych inštitúcií stojí na jej základe, čo predstavuje jeden z charakteristických znakov fungovania bahájskeho správneho usporiadania. Cieľom konzultácie nie je len poskytovať rámec, v ktorom sa prijímajú rozhodnutia, hoci i to je veľmi dôležité. Je prostriedkom na zosúladenie rôznych uhlov pohľadu, podporovanie jednoty medzi členmi spoločenstva, posilňovanie pút lásky a dôvery medzi jednotlivcami a inštitúciami a vytváranie priestoru na vnášanie nového porozumenia do zložitých otázok, ktoré sa nezaujato predkladajú a skúmajú. Konzultácia posilňuje systematickú činnosť, v zúčastnených udržiava zameranosť na stanovené kroky činnosti, rozličné uhly pohľadu začleňuje do skupinového porozumenia danej problematiky a usmerňuje pokrok vzájomne súvisiacich aktivít. Konzultácia preto predstavuje podstatnú zložku spôsobu učenia sa, s ktorým bahájske spoločenstvo pristupuje k širokej škále svojich snáh.

Efektívna konzultácia, ktorá nedáva priestor konfrontácii, hádkam ani vnucovaniu názorov či plánov, je kľúčová pre fungovanie miestnych a národných duchovných rád. Zásady konzultácie sa však uplatňujú s rôznym stupňom formálnosti aj pri ďalších početných príležitostiach: pri konzultácii medzi rozličnými inštitúciami a správnymi orgánmi, v rodine, medzi inštitúciami a spoločenstvom, medzi účastníkmi rozličných projektov a v čoraz väčšej miere medzi jednotlivcami a inštitúciami, ktoré pôsobia na miestnej úrovni a koordinujú prínos bahájskeho spoločenstva k zlepšovaniu spoločnosti.

Svetový dom spravodlivosti na túto tému napísal:

„… bahájska konzultácia má prebiehať v úplnej láske, úprimnosti a jednote. Konzultujúci sa musia zísť v zbožnom postoji, prosiť o pomoc z Ríše slávy, slobodne vyjadrovať svoje myšlienky, vzdať sa všetkého pripútania k svojim vlastným názorom a spravodlivo a pozorne zvažovať názory ostatných v snahe dosiahnuť zhodu. ‘Abdu’l­Bahá nám radí, že ak by sme zistili, že v procese dospievania k rozhodnutiu sa diskusia predĺžila alebo v nej vyvstali hádky, konzultáciu treba odložiť na neskôr a nadviazať na ňu vo vhodnejší čas. Buďte si istí, že keď budete v rodine alebo v skupinkách uplatňovať bahájsku konzultáciu, vaše úprimné snahy riadiť sa jej zásadami vám prostredníctvom moci Zmluvy a Božej pomoci umožnia vyriešiť väčšinu problémov, ktorým čelíte. Samozrejme, treba pamätať na to, že zámerom konzultácie nie je vždy dospieť ku konkrétnemu alebo konečnému rozhodnutiu. Často je cieľom jednoducho len výmena názorov, aby sa vyjasnila určitá záležitosť a priniesla jednotná predstava.“