„...skutočná viera neznamená len doznať jedinosť Boha, ale skôr žiť život, v ktorom sa bude prejavovať všetka znamenitosť a cnosti...“ – ‘Abdu’l-Bahá

Modlitba

Tak, ako naše telo potrebuje výživu, aby sa mohlo správne rozvíjať, pre duchovnú výživu a zdravie potrebujeme modlitbu. Modlitba je potrava pre dušu. Prehlbuje v našom srdci lásku k Bohu a približuje nás k Nemu. „Vo svete existencie niet ničoho sladšieho, než modlitba… Najpožehnanejším stavom je stav modlitby a pokornej prosby.“ 1 Žiť v stave modlitby neznamená len odriekať posvätné verše v čase, keď sa modlíme. Patrí k tomu aj to, že na Boha myslíme počas celého dňa.

Modlitba je vo svojej najvyššej forme čistým vyjadrením láskyplnej chvály Boha. „Skutočný uctievateľ by sa počas modlitby nemal snažiť až tak žiadať Boha o to, aby splnil jeho želania a túžby, ale skôr by ich mal upraviť a prispôsobiť ich Božej vôli. Iba takto sa dá získať pocit vnútorného mieru a pokoja, ktorý dokáže poskytnúť jedine modlitba.“ 2 Je však aj tak prirodzené, že Boha často prosíme o pomoc. Po takejto modlitbe by sme mali rozjímať a konať tak, ako sa nám vidí najlepšie, a potom zvážiť, či bolo naše úsilie potvrdené. Mali by sme úplne dôverovať milosti Božej a byť si istý, že nám udelí to, čo je pre nás najlepšie.

Je prirodzené, že keď v súkromí rozjímame, používame pri rozhovore s Bohom vlastné slová. No v spisoch Bába, Bahá’u’lláha a ‘Abdu’l-Bahu nachádzajú baháji nespočetné prekrásne modlitby pravdivo vyjadrujúce ich najvnútornejšie myšlienky a pocity. Tieto modlitby môžu používať v súkromí i počas svojich stretnutí. Stretnutia, na ktorých sa diskutuje o záležitostiach spoločenstva, sa väčšinou začínajú a končia modlitbou.

Bahá’u’lláh obdaril niekoľko modlitieb zvláštnou mocou. Patria k nim tri povinné modlitby, ktoré zjavil. Krátka modlitba na pár riadkov, ktorú sa treba pomodliť v čase od poludnia do západu slnka, stredne dlhá modlitba, ktorá sa odrieka ráno, na poludnie a večer, a dlhá modlitba, ktorá sa používa raz za dvadsaťštyri hodín. Baháji si každý deň vyberú jednu z týchto troch modlitieb.

Baháji sa v lokalitách na celom svete zvyknú stretávať vo svojich centrách alebo domovoch s priateľmi a známymi, aby sa spolu modlili. Na takýchto modlitebných stretnutiach sa čítajú a prednášajú výňatky zo svätých písiem a iné poučné úryvky. Zaznieva počas nich povznášajúca hudba a piesne. Cieľom týchto stretnutí je prebudiť duchovnú vnímavosť tých, ktorí sa ich zúčastnia, a podporovať spoločenský život naplnený duchom uctievania.

  1. ‘Abdu’l-Bahá, citovanýv Star of the West, zv. 8, str. 41 

  2. Z listu napísaného v meneShoghiEffendiho jednotlivému veriacemu, 26.októbra 1938