„Vrav: Príroda je vo svojej podstate stelesnením Môjho mena Tvorca, Stvoriteľ.“ – Bahá’u’lláh

Predstava, obraz prírody

Prívlastky Boha sú zjavené v každej stvorenej veci. „Príroda,“ píše Bahá’u’lláh, „je vôľou Božou a svoj výraz nachádza v pomíňajúcom svete i jeho prostredníctvom.“ 1 Je stelesnením Božieho mena „Stvoriteľ“. 2

‘Abdu’l‑Bahá nám hovorí: „Svet, vskutku každá existujúca bytosť, nám ukazuje jedno z mien Božích.“ 3 V každom atóme „sa ukrývajú znamenia, ktoré výrečne dosvedčujú zjavenie tohto najväčšieho Svetla.“ 4

„Zakaždým, keď pozriem na Tvoju zem,“ oslovuje Bahá’u’lláh Boha, „som nútený uznať dôkazy Tvojej sily a znamenia Tvojej štedrosti. A keď vidím more, zisťujem, že ku Mne prevráva Tvojou vznešenosťou a silou Tvojej moci a Tvojou zvrchovanosťou a Tvojou veľkoleposťou. A zakaždým, keď rozjímam o horách, objavujem symboly Tvojho víťazstva a prápory Tvojej všemohúcnosti…“ 5

Bahájske spisy opisujú prírodu ako organický celok, ktorého rozličné systémy a procesy fungujú na základe určených zákonov a princípov. „Uvažuj nad vnútornými skutočnosťami vesmíru, jeho tajomnou múdrosťou, záhadami a vzájomnými vzťahmi, pravidlami, ktoré všetko riadia. Pretože každá časť vesmíru je spojená s každou ďalšou časťou putami, ktoré sú veľmi mocné a nedovolia žiadnu nerovnováhu…“ 6

‘Abdu’l‑Bahá opísal postupný rast a rozvoj všetkých bytostí ako „univerzálne božské usporiadanie a prirodzený systém. Semienko sa nestane zrazu stromom. Embryo sa nestane odrazu človekom. Minerál sa zrazu nestane kameňom. Nie, rastú a vyvíjajú sa postupne a dosiahnu hranicu dokonalosti.“ 7

Na inom mieste povedal, že pokrok je „vyjadrením ducha vo svete hmoty.“ 8 Duchovné pravdy sú vyjadrené na každej úrovni stvorenia a každý nový stupeň má viac schopností ako úroveň pod ním. Napríklad v minerálnej ríši je duch vyjadrený schopnosťou súdržnosti. V rastlinnej ríši prostredníctvom schopností rastu a reprodukcie. V živočíšnej ríši prostredníctvom schopností zmyslov.

V ľudskej ríši nachádza duch vyjadrenie prostredníctvom schopností mysle. Ľudské bytosti majú rovnaké spôsobilosti ako ríša rastlín a živočíchov a zároveň majú jedinečnú schopnosť predstavivosti, myslenia, chápania a reči.

  1. Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitab-i-aqdas, Lawh-i-hikmat, str. 143 

  2. Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitab-i-aqdas, Lawh-i-hikmat, str. 143 

  3. ‘Abdu’l‑Bahá, Odpovědi na některé otázky 

  4. Bahá’u’lláh, Kitáb-i-íqán, str. 75 

  5. Bahá’u’lláh, Prayres and Meditations 

  6. Selections from the Writings of ‘Abdu’l‑Bahá 

  7. ‘Abdu’l‑Bahá, Odpovědi na některé otázky 

  8. ‘Abdu’l‑Bahá, Pařížské promluvy