„Buďte sťa prsty jednej ruky, sťa časti jedného tela. Tak vám radí Pero zjavenia...“ – Bahá’u’lláh

Citáty

Úvodný výber výňatkov z bahájskych spisov na tému jednota ľudstva.

Ten, kto je váš Pán, nadovšetko Milosrdný, chová v srdci túžbu uzrieť celý ľudský rod ako jednu dušu a jedno telo. (Bahá’u’lláh, The Summons of the Lord of Hosts)

Blahobyt ľudstva, jeho mier a bezpečie nemožno dosiahnuť, pokiaľ nebude pevne ustanovená jeho jednota. (Bahá’u’lláh, Výber z Bahá’u’lláhových spisov, CLVI)

Pýšiť sa nemá ten, kto miluje vlastnú krajinu, ale skôr ten, kto miluje celý svet. Zem predstavuje len jedinú krajinu a obýva ju ľudstvo. (Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Lawh-i-Maqsúd)

Prebývate v jednom svete a stvorilo vás pôsobenie jednej vôle. (Bahá’u’lláh, Výber z Bahá’u’lláhových spisov, CLVI)

Buďte sťa prsty jednej ruky, sťa časti jedného tela. (Bahá’u’lláh, Kitáb-i-aqdas, Najsvätejšia kniha)

Všetci ste lístím jedného stromu a kvapkami jedného oceánu. (Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Bishárát)

Ó deti ľudí! Neviete ešte, prečo sme vás všetky stvorili z rovnakého prachu? Aby sa nik nemohol povyšovať nad ostatných. V srdci neustále uvažujte o tom, ako ste boli stvorené. Keďže sme vás všetky stvorili z rovnakej podstaty, musíte byť ako jedna duša, kráčať tými istými nohami, jesť tými istými ústami, prebývať v tej istej krajine, aby sa vďaka vašim skutkom a činom mohli z vašej najvnútornejšej bytosti vyjaviť znamenia jednoty a podstata odpútanosti. (Bahá’u’lláh, Skryté slová, z arabčiny č. 68)

V každom zriadení sa svetlo Božského vedenia sústreďovalo na jednu ústrednú tému... V tomto úžasnom zriadení, v tomto veľkolepom storočí tvorí základ Božej viery a vyznačujúcu sa črtu Jeho zákona povedomie jednoty ľudstva. (‘Abdu’l‑Bahá, citovaný v The Promised Day is Come)

Základné Bahá’u’lláhovo učenie predstavuje jednota ľudského sveta. Obracia sa na ľudstvo týmito slovami: „Ste listami jedného stromu a ovocím jednej vetvy.“ Tým sa myslí, že svet sa podobá na strom, národy alebo národnosti predstavujú rozličné vetvy alebo konáre toho stromu a jednotlivé ľudské bytosti sú ako jeho plody a kvety. Bahá’u’lláh takýmto spôsobom opisuje jednotu ľudstva, zatiaľ čo vo všetkých náboženských učeniach z minulosti sa svet rozdeľuje na dve časti: jedna je známa ako ľud Božej knihy alebo čistý strom a druhú časť tvorí ľud neviery a omylu, alebo zlý strom. Prví sú považovaní za tých, ktorí patria k verným, a tí druhí patria k zástupom bezvercov a neznabohov – jedna časť ľudstva prijíma božskú milosť a druhá je predmetom hnevu svojho Stvoriteľa. Jeho svätosť Bahá’u’lláh toto rozdelenie odstránil tým, že hlásal jednotu ľudského sveta… (‘Abdu’l‑Bahá, The Promulgation of Universal Peace)

Nekonečný vesmír sa podobá na ľudské telo, ktorého všetky súčasti sú vzájomne prepojené a najsilnejšie spojené. Ako len sú orgány, údy a časti ľudského tela zviazané a prepojené, aby si mohli vzájomne pomáhať, ako veľmi sa vzájomne ovplyvňujú! Rovnako sú vzájomne prepojené časti a prvky tohto nekonečného vesmíru a vzájomne sa duchovne a materiálne ovplyvňujú. (‘Abdu’l‑Bahá, Odpovědi na některé otázky)

Nech sa všetci spoja v tejto Božej moci lásky! Nech sa všetci snažia rásť vo svetle Slnca pravdy a odrážajúc túto osvetľujúcu lásku na všetkých ľudí, nech sa ich srdcia tak zjednotia, že budú naveky prebývať v žiari neobmedzenej lásky… Ak milujete člena svojej rodiny, alebo svojho krajana, nech je to s lúčom nekonečnej lásky! Nech je to v Bohu a pre Boha! Kdekoľvek nájdete prídomky Božie, milujte toho človeka, či už bude patriť do vašej rodiny alebo do inej. Ožiarte svetlom neobmedzenej lásky každú ľudskú bytosť, ktorú stretnete, či už je z vašej zeme, vašej rasy, vašej politickej strany nebo je z iného národa, má inú farbu pleti alebo iný odtieň politického presvedčenia. Nebesia vás podporia vo vašej práci v tomto zlučovaní roztrúsených národov sveta do tieňa všemocného stanu jednoty. (‘Abdu’l‑Bahá, Pařížské rozmluvy)

Je úplne zrejmé, že ľudstvo je žije v rozpore. Ľudské chute sa líšia. Existujú mnohé myšlienky, rodné krajiny, rasy a jazyky. Je očividné, že potrebujeme kolektívne centrum, ktorým by sa tieto rozdielnosti národov sveta mohli vyvážiť. Uvažujte nad tým, že takéto zjednotenie nemôže dosiahnuť nič iné, než duchovná sila, pretože materiálne podmienky a mentálne aspekty sú tak nesmierne rôznorodé, že jednotu nie je možné dosiahnuť vonkajšími prostriedkami. Avšak je možné, aby sa všetci zjednotili pomocou jedného ducha, tak, ako všetci prijímajú svetlo jedného slnka. Preto môžeme s pomocou kolektívneho a duchovného centra, ktorým je zákon Boží a skutočnosť Jeho Prejavu, prekonať tieto okolnosti, pokým úplne neprestanú existovať a nedosiahne sa rasový pokrok. (‘Abdu’l‑Bahá, The Promulgation of Universal Peace)

Tí, ktorých srdcia sú zapálené energizujúcim vplyvom Božej tvorivej lásky, prechovávajú k Jeho bytostiam lásku kvôli Nemu a v každej ľudskej tvári vidia znamenia odrazu Jeho slávy. (Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh)

Buďte dokonale jednotní. Nikdy sa na seba nehnevajte… Milujte stvorenia kvôli Bohu a nie kvôli nim samotným. Nikdy sa nenahneváte, ani nebudete netrpezliví, ak ich budete milovať kvôli Bohu. Ľudstvo nie je dokonalé. Každá ľudská bytosť má nedokonalosti a ak sa budete pozerať na ľudí samotných, budete vždy nešťastní. Ale ak sa budete pozerať smerom k Bohu, budete ich milovať a budete k nim láskaví, pretože Boží svet je svetom dokonalostí a úplnej milosti. (‘Abdu’l‑Bahá, The Promulgation of Universal Peace)