„Tak sa každý z vás môže stať sťaby sviecou vrhajúcou svoje svetlo, stredobodom príťažlivosti vždy, keď sa ľudia stretnú, a z vás potom rovnako ako zo záhona kvietia môžu stúpať ľúbezné vône.“ – ‘Abdu’l‑Bahá

Delíme sa s druhými o bahájske myšlienky

„Určil som pre teba všetko, čo je v nebi a na zemi, okrem ľudského srdca. To som učinil príbytkom Mojej krásy a slávy…“ 1

Postupne stále viac a viac ľudí objavuje v Bahá’u’lláhovom učení presvedčivú predstavu o novom svete a zdroj hlbokých myšlienok týkajúcich sa princípov, ktoré musia viesť snahy o vybudovanie tohto sveta. Mnohí sa ďalej zaoberajú bahájskou vierou ako náboženstvom. Skúmajú to, ako táto viera objasňuje otázky týkajúce sa ľudskej podstaty, spôsob, akým Boh vedie ľudstvo, výroky o zmysle života na tejto úrovni bytia a povahu života a smrti a pravidlá individuálneho a spoločného uctievania. A samozrejme sa oboznamujú s posvätnými textami a zákonmi viery a s princípmi a pravidlami administratívy. Prijatím týchto a podobných prvkov sa môžu začať zúčastňovať dynamického života spoločenstva, ktoré je oddané tomu, aby Bahá’u’lláhove učenie premenilo na skutočnosť.

Je prirodzené, že bahájsky svet sa snaží deliť s ostatnými o svoje náboženské presvedčenie. Ak ktokoľvek pocíti v srdci iskierku viery, je vítaný, ba priam pozvaný, aby sa stal aktívnym členom bahájskeho spoločenstva a prispieval k jeho neustálemu rastu a vitalite. Na tento proces sa však nevzťahujú všeobecné pojmy ako „konverzia“. Obracanie na vieru je v bahájskej viere zakázané.

Keď sa baháj v tejto súvislosti podelí o svoju vieru s druhým človekom, nepokúša sa ho presviedčať, alebo iným spôsobom dokazovať určitú vec. Vyjadruje tak úprimnú túžbu zapojiť sa do zmysluplného rozhovoru o základných otázkach existencie, hľadať pravdu a odstraňovať mylné predstavy. „Ak ste si vedomí určitej pravdy,“ povedal Bahá’u’lláh, „ak vlastníte klenot, o ktorí sú ostatní ochudobnení, podeľte sa oň v jazyku najväčšej vľúdnosti a dobrej vôle. Ak to bude prijaté, ak to splní svoj zámer, potom ste svoj cieľ dosiahli. Ak by to niekto odmietol, ponechajte ho na seba a úpenlivo proste Boha, aby ho viedol.“ 2

Samotné prejavy viery však na vybudovanie lepšieho sveta nestačia. Je potrebná aj cieľavedomá činnosť. Bahá’u’lláh píše: „Každý chápajúci a rozumný človek má za povinnosť usilovať sa preniesť to, čo bolo zapísané, v skutočnosť a činy.“ 3 Baháji sa preto snažia naplno zúčastňovať na živote spoločnosti. Úzko spolupracujú s rozličnými skupinami vo veľmi rozmanitých prostrediach so zámerom prispievať k sociálnemu, materiálnemu a duchovnému pokroku civilizácie. Účasť bahájov motivuje záujem o spoločné dobro v duchu nestrannej a pokornej služby ludstvu, nech už je vonkajšia forma takéhoto úsilia akákoľvek.

  1. Bahá’u’lláh, Skryté slová, z perzštiny, č. 27 

  2. Bahá’u’lláh, Epištola Synovi Vlka 

  3. Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, Lawh-i-Maqsúd