„Plodmi ľudského stromu vždy boli a sú dobrotivé skutky a chvályhodná povaha.“ – Bahá’u’lláh

Láska a poznanie

Keď v našej mysli a v srdci silnie láska a poznanie, prekvitajú v nás duchovné vlastnosti. Takto dokážeme stále lepšie a lepšie rozlišovať medzi tým, čo vedie k vznešenosti a čo vedie k poníženiu. Rozumieme neustále viac fyzickému vesmíru, ľudskej bytosti, spoločnosti a životu ducha. S poznaním rastie láska a láska zvyšuje pravé porozumenie.

Vrav: Z Mojich zákonov cítiť ľúbeznú vôňu Môjho odevu a za ich pomoci budú na najvyššie vrcholky vsadené vlajky víťazstva. Jazyk Mojej moci z nebies Mojej všemocnej slávy oslovil Moje stvorenie týmito slovami: „Dodržiavajte Moje prikázania z lásky k Mojej kráse.“ Šťastný je milujúci, ktorý z týchto slov vdýchol božskú vôňu svojho nadovšetko Milovaného plnú rozvoniavajúcej milosti, ktorú nedokáže popísať žiaden jazyk. Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas, str. 28

Keď stvoril svet a všetko, čo v ňom žije a čo sa v ňom hýbe, priamym pôsobením Svojej neobmedzenej a zvrchovanej vôle sa rozhodol udeliť človeku výnimočnú poctu a dal mu schopnosť poznať Ho a milovať Ho. Túto schopnosť treba považovať za tvorivý podnet a prvotný zámer, ktorý je základom celého stvorenia. … Výber z Bahá’u’lláhových spisov, XXVII

Umenie, remeslá a vedy pozdvihujú svet bytia a vedú k jeho povzneseniu. Poznanie je pre život človeka sťa perute a rebrík, po ktorom môže vystupovať. Každý má za povinnosť si ho osvojiť... V pravde, poznanie je pre človeka ozajstným pokladom a zdrojom slávy, požehnania, radosti, povznesenosti, veselia a potešenia. Šťastný je človek, ktorý k nemu ľne a beda nedbalému. Bahá’u’lláh, Epištola Synovi Vlka, str. 39

Vo svete existencie vskutku niet väčšej sily, než je sila lásky. Keď srdce človeka zahorí láskou, je pripravený obetovať všetko – dokonca aj svoj život. ‘Abdu’l‑Bahá, Pařížské rozmluvy

Boh nám dal oči, aby sme sa mohli pozerať na svet a pridržiavať sa všetkého, čo podporí napredovanie civilizácie a umenia žiť. Dal nám uši, aby sme mohli počúvať múdrosť učencov a filozofov a aby sme z nej mali prospech a aby sme povstali a túto múdrosť šírili a konali podľa nej. Zmysly a schopnosti nám boli dané, aby sme boli oddaní službe všeobecnému blahu. A to všetko preto, aby sme sa my, ktorí sa odlišujeme od ostatných foriem života vnímavosťou a rozumom, snažili vždy a všade, či už sa naskytne príležitosť veľká alebo malá, obyčajná alebo výnimočná, pokým nebude celé ľudstvo bezpečne zhromaždené v nedobytnej pevnosti poznania. Neustále by sme mali budovať nové základne pre ľudské šťastie a za týmto účelom vytvárať a používať nové spôsoby. Aký znamenitý, aký ctihodný je človek, ak povstane, aby splnil svoju zodpovednosť. Aký úbohý, aký opovrhnutia hodný, ak zavrie oči pred dobrom spoločnosti a svoj drahocenný život premrhá tým, že sa zaoberá svojimi vlastnými sebeckými záujmami a osobnými výhodami. ‘Abdu’l‑Bahá, The Secret of Divine Civilization

Keď pozorujeme javy vo vesmíre, uvedomíme si, že os, okolo ktorej sa otáča život, je láska, zatiaľ čo osou, okolo ktorej sa otáčajú smrť a deštrukcia, je nepriateľstvo a nenávisť... Existuje jasný dôkaz toho, že na všetkých stupňoch a vo všetkých kráľovstvách sú jednota a zhoda, láska a priateľstvo príčinou života, zatiaľ čo rozbroje, nepriateľstvo a oddeľovanie vedú k smrti. Preto sa celým svojím životom a dušou musíme snažiť, aby sa jednota a zhoda medzi ľuďmi každým dňom zosilňovali a aby sa láska a spriaznenosť nádhernejšie prejavovali. ‘Abdu’l‑Bahá, The Secret of Divine Civilization