„Plodmi ľudského stromu vždy boli a sú dobrotivé skutky a chvályhodná povaha.“ – Bahá’u’lláh

Pravdovravnosť, dôveryhodnosť a spravodlivosť

Pravdovravnosť a dôveryhodnosť znamenajú viac než neklamať. Stelesňujú ústrednú schopnosť rozlišovať, ceniť si a presadzovať samotnú pravdu. Bez týchto duchovných vlastností nie je možný pokrok jednotlivca ani spoločnosti. Spravodlivosť je nevyhnutná na to, aby sa dosiahla jednota a súlad na všetkých úrovniach spoločnosti, pretože poskytuje normu, podľa ktorej sa hodnotí správanie jednotlivca a úsilie spoločnosti. Podmienkou pre život, ktorý má za cieľ slúžiť ľudstvu, je preto neustále úsilie o rozvoj pravdovravnosti, dôveryhodnosti a spravodlivosti tak, aby boli neustále prítomné v myšlienkach a činoch.

Úpenlivo Ho prosíme (Nech je povznesený), aby každému jednému pomohol, aby sa stal podstatou pravdovravnosti a aby sa k Nemu priblížil. Bahá'u’lláh, Epištola Synovi Vlka, str. 102

Všetky cnosti a prídomky, ktoré prináležia Bohu, sú zrejmé a zjavené a boli spomenuté a opísané vo všetkých nebeských knihách. Patrí medzi ne dôveryhodnosť, pravdovravnosť, čistota srdca pri rozhovore s Bohom, zhovievavosť, odovzdanosť všetkému, čo nadovšetko Mocný prikáže, spokojnosť s tým, čo poskytne Jeho vôľa, trpezlivosť, ba až veru vďačnosť uprostred súženia a úplné spoľahnutie sa na Boha za všetkých okolností. Toto sa na základe Božej mienky radí medzi najvyššie a najvelebnejšie zo všetkých činov. Výber z Bahá'u’lláhových spisov, CXXXIV

Dôveryhodnosť je najväčším portálom, vedúcim k pokoju a bezpečnosti ľudí. V pravde od nej závisela a ešte stále závisí stálosť každej záležitosti. Jej svetlo rozjasňuje všetko panstvo moci, veľkoleposti a bohatstva. Bahá'u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, str. 49

Pravdovravnosť je základ všetkých ľudských cností. Bez pravdovravnosti nie je možný pokrok a úspech žiadnej duše v žiadnom z Božích svetov. Keď človek nadobudne túto posvätnú cnosť, získa tiež všetky božské vlastnosti. ‘Abdu’l‑Bahá, citovaný v The Advent of Divine Justice

Pravdovravnosť, bezúhonnosť a charakternosť sú prídomkami spravodlivých a známkami čistých. Pravdovravnosť je najbožskejšia z vlastností, pretože v sebe zahrňuje všetky ostatné cnosti. Pravdovravný človek bude ochránený od všetkých morálnych neduhov, bude sa strániť každého zlého činu a štítiť každého podlého skutku, pretože všetky neresti a prečiny sú v úplnom rozpore s pravdovravnosťou a pravdovravný človek k nim bude mať úplný odpor. ‘Abdu’l‑Bahá, z tabuľky preloženej z perzštiny

Ó SYNU DUCHA! Najmilovanejšia je v Mojich očiach spravodlivosť. Neodvracaj sa od nej, ak po Mne túžiš, a nezanedbávaj ju, aby som ti mohol dôverovať. Pomocou nej budeš hľadieť vlastnými očami a nie očami iných. A poznať budeš vďaka vlastnému poznaniu, a nie prostredníctvom poznania blížneho svojho. Uvažuj v srdci nad tým, akým sa ti patrí byť. Vskutku spravodlivosť ti dávam ako dar a znamenie Mojej láskyplnosti. Maj ju teda na očiach! Bahá'u’lláh, Skryté slová, z arabčiny, č. 2

Žiadne svetlo sa nemôže vyrovnať svetlu spravodlivosti. Na ňom závisí ustanovenie poriadku na svete a pokoj národov. Bahá'u’lláh, Epištola Synovi Vlka, str. 40

Svetlom ľudí je spravodlivosť. Neuhaste ju protivetrom útlaku a krutosti. Účelom spravodlivosti je, aby sa medzi ľuďmi objavila jednota. V tomto povznesenom slove sa vlní oceán božskej múdrosti, kým knihy sveta nedokážu obsiahnuť jeho vnútornú dôležitosť. Bahá'u’lláhove tabuľky zjavené po Kitáb-i-aqdas, str. 77

Vôbec niet pochýb, že keby ľudí zaliala svetlom dennica spravodlivosti, ktorú nateraz zatienili oblaky krutosti, tvár zeme by sa úplne zmenila. Výber z Bahá'u’lláhových spisov, CXII